icon

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

Rreth Programit

Ky program ka për qëllim të trajtojë fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm, parandalimit dhe luftimit të tij në komunitet përmes ndërtimit të komuniteteve reziliente (të qëndrueshme). QKSS është angazhuar nga viti 2013 në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për rrezikun nga ekstremizmi i dhunshëm dhe rëndësinë e komunitetit rezilient në parandalimin e këtij fenomeni. Këtë qëllim synojmë ta arrijmë duke punuar me komunitetin si dhe organet vendimmarrëse në nivel qëndror dhe lokal. Në nivel lokal kryesisht përfshijmë akterët relevantë si përfaqësuesit e komunave, të shoqërisë civile, institucioneve të sigurisë, Bashkësisë Islame dhe mediave, ndërsa në nivel qendëror QKSS është e përfshirë në hartimin e Strategjisë Kombëtare Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, si dhe në shumë programe politikbërëse dhe avokimi përmes hulumtimeve.

Hulumtimet dhe aktivitetet tona në këtë program nuk përfshijnë vetëm Kosovën, por edhe rajonin, duke parë se gjetjet e analizave tona tregojnë për lidhjen ndërmjet shteteve rajonale në luftimin e këtij fenomeni. Për më tepër, ky program ka edhe një shtrirje ndërkombëtare përmes bashkëpunimeve të frytshme që kemi me organizata të njohura si: US Institute for Peace, UK Royal United Services Institute (RUSI), Berghof Institute, Norwegian Council for Foreign Affairs (NUPI), Resolve Network etj.