icon

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

Rreth Programit

Programi për Parandalimin dhe Kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE) u prezantua në janar 2015. Ai mbetet programi më i madh dhe më dinamik i QKSS, i cili në thelb i shërben qëllimeve të QKSS. Ky program kombinon një portofol të gjerë hulumtimi dhe avokimi në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. Në kuadër të këtij programi, QKSS ka realizuar dhjetëra raporte hulumtuese dhe dokumente politikash, duke përfshirë dhjetëra aktivitete për ngritjen e vetëdijes, avokim dhe ngritjen e kapaciteteve. QKSS arriti të bëhet anëtare e rrjeteve të rëndësishme ndërkombëtare të think tank-eve, më së shumti në Resolve Network të krijuar nga Instituti i Shteteve të Bashkuara për Paqe (USIP), pjesë e të cilit janë disa nga organizatat/universitetet më të mira në botë që mbulojnë këtë temë. Programi i QKSS ka bërë ndryshime të mëdha në politikën dhe kornizën ligjore të Kosovës në fushën e P/CVE ndërsa është një program bazë i QKSS me shtrirje të gjerë globale. Ky program do të zhvillohet më tej nga:

  • Ruajtja e kapaciteteve hulumtuese në këtë fushë për të mbajtur QKSS-në të angazhuar në projektet lokale, rajonale dhe ndërkombëtare;
  • Puna e mëtejshme në diversifikimin e partneriteteve në nivel rajonal dhe ndërkombëtar;
  • Fillimi i projekteve inovative me ide origjinale;
  • Miratimi i aktiviteteve dhe temave të projektit në përputhje me dinamikat e reja në këtë fushë.