Projekti FIERC Fuqizon të Rinjtë në mbarë Kosovën me Iniciativa Inovative

1/12/2023

Projekti FIERC Fuqizon të Rinjtë në mbarë Kosovën me Iniciativa Inovative

Për të nxitur pajtimin dhe bashkëpunimin ndëretnik, projekti Nxitja e pajtimit dhe bashkëpunimit ndëretnik (FIERC), në kaudër të "Skemës për Mbështetjen e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit të Rinisë (YDCSS)." ka dhënë grante për gjashtë projekte të rëndësishme të fokusuara në rritjen e aftësive për punësim për rinj në pesë komuna të Kosovës: Shtërpcë, Graçanicë, Lipjan, Mitrovicë dhe Kamenicë.

Projektet e përzgjedhura shfaqin një gamë të larmishme aftësish dhe mundësish. Veçanërisht, “Projekti për Entuziastët e Teknologjisë” i Kuvendit të Rinjve të Kosovës në Lipjan ka trajnuar me sukses shumë të rinj në shfrytëzimin e platformave të mediave sociale për punësim dhe aftësi të tjera thelbësore digjitale. Ndërkohë, projekti "MultiTechCraft" i Fondacionit BONEVET në Mitrovicë po formëson fuqinë punëtore të ardhshme duke u mësuar të rinjve se si të përdorin teknologjinë e prerjes me laser, e cila është shumë e kërkuar nga industri të ndryshme, përfshirë industrinë e përpunimit të drurit.

Një nga nismat e spikatura, projekti "TechConnect" nga BONEVET-Kamenica, po adreson kërkesat e tregut aktual të punës duke i pajisur të rinjtë me aftësi të teknologjisë së informacionit, duke përfshirë printimin 3D dhe ekspertizën Arduino.

Projektet fituese përfshijnë gjithashtu "16 Ditët e Aktivizmit" nga Centar Manjinske Zajednice në Graçanicë, duke u fokusuar në angazhimin e komunitetit. "Dialog për një të ardhme më të mirë" nga OJQ Fillimi i fortë në Shtërpcë, po mundëson dialogun si një katalizator për ndryshime pozitive. Për më tepër, një grup joformal rinor nga Komuna e Shtërpcës po punon për "Projektin e Hartave Turistike".

Secili nga gjashtë projektet ka pranuar një grant prej 1,500 euro. Procesi i përzgjedhjes u krye përmes një procedure të hapur dhe konkurruese, të administruar bashkërisht nga QKSS dhe NSI

Ndërsa projektet zbatohen, ndikimi i tyre është tashmë i dukshëm. Projekti "Të apasionuarit pas teknologjisë" ka trajnuar me sukses një numër të konsiderueshëm të të rinjve në Lipjan për media sociale dhe aftësi digjitale, duke rritur punësueshmërinë e tyre. Në mënyrë të ngjashme, projekti "MultiTechCraft" po kontribuon në kërkesën për aftësi në industrinë e përpunimit të drurit, duke hapur horizonte të reja për të rinjtë në Mitrovicë.

Projekti FIERC, i zbatuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në bashkëpunim me Iniciativën e Re Sociale (NSI), financohet nga Fondi i Paktit të Stabilitetit të Ministrisë së Jashtme Federale Gjermane. Meqenëse këto iniciativa vazhdojnë të kenë një ndikim pozitiv, ato nënvizojnë rëndësinë e investimit në zhvillimin dhe bashkëpunimin e të rinjve si mjete për promovimin e pajtimit ndëretnik.