Pajtimi në bazë dhe dialogu në komunitet janë thelbësore për avancimin e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit ndëretnik në Kosovë.

25/01/2024

Pajtimi në bazë dhe dialogu në komunitet janë thelbësore për avancimin e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit ndëretnik në Kosovë.

Me 24 janar shënoi një moment historik të rëndësishëm për projektin FIERC me konferencën tonë të suksesshme ku fokusi ishte në avancimin e pajtimit bazë, nxitjen e dialogut në komunitet dhe rritjen e bashkëpunimit ndëretnik në Kosovë. Ngjarja ishte një platformë interactive ku kemi pasur mundësinë të dëgjojmë një seri te ngjarjeve të frytshme dhe frymëzuese rreth përpjekjeve pozitive për ndërtimin e paqes që po ndodhin në të gjithë vendin.

Me projektin FIERC, ne angazhuam 1200 qytetarë në një anketë gjithëpërfshirëse, duke mbledhur njohuri të vlefshme për marrëdhëniet ndëretnike. Kemi arritur ndërveprim të rëndësishëm me mediat sociale, duke arritur një audiencë kumulative prej 400,000. Dy raporte mbi marrëdhëniet ndëretnike u qasën nga 4,000 individë në mediat sociale, duke treguar shpërndarje dhe interesim të gjerë. E tejkaloi qëllimin duke prodhuar 17 video me drejtues të ndryshëm komuniteti, me 15 të publikuara dhe të shpërndara gjerësisht, duke arritur rreth 10,000 njerëz. Projekti FIERC përfitoi drejtpërdrejt dhe indirekt rreth 3,000 individë, duke përfshirë dhjetë iniciativat e komunitetit, me më shumë se 135 pjesëmarrës aktivë në takimet e CFPI, duke ndikuar në anëtarë të ndryshëm të komunitetit. Janë përfunduar katër sesione trajnimi të specializuara dhe dy trajnime profesionale për rreth 200 pjesëmarrës, me një përfaqësim të balancuar gjinor. Poashtu, janë mbajtur rreth 30 takime, me CFPI që përfshinte përafërsisht 150 pjesëmarrës, duke lehtësuar diskutimet ose dialogun dymujor për bashkëpunimin ndëretnik. CFPI lehtësoi 11 përgjigje të qeverisë, duke përfshirë ndryshimet e politikave dhe veprimet konkrete që adresojnë shqetësimet e komunitetit në kuadrin e CFPI-ve. CFPI ka mbështetur gjashtë iniciativa startup me 9,000 Euro, duke rritur shanset për punësim të të rinjve dhe duke mbështetur angazhimin e tyre. Poashtu ka mbështetur dhjetë projekte të ndryshme komunitare me 5,000 Euro, duke rritur bashkëpunimin dhe duke adresuar interesat e përbashkëta.

Në mënyrë cilësore, projekti FIERC rriti mbështetjen e qytetarëve për bashkëpunimin ndëretnik, e demonstruar me pjesëmarrjen aktive në Forumin e Komunitetit për Interes Publik (CFPI). Angazhimi në CFPI çoi në avokimin e përbashkët, nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit. Përgjigja e qeverisë u përmirësua, siç shihet në ndryshimet e politikave dhe veprimet e drejtpërdrejta si dhurimi i automjeteve. Përgjegjësia e pushtetit lokal është rritur në bashkëpunimin ndëretnik përmes pjesëmarrjes së rregullt të CFPI.Për më tepër, bashkëpunimi ndëretnik u bë pjesë themelore e agjendës së gjashtë komunave të synuara. Kapacitetet avokuese të liderëve të komunitetit u rritën përmes trajnimeve të specializuara. Hulumtimi gjithëpërfshirës dha njohuri mbi perceptimet e publikut, duke udhëhequr iniciativat e projektit. Gjithashtu, u theksua ngritja e kapaciteteve për autoritetet vendore dhe anëtarët e CFPI, duke forcuar besimin dhe bashkëpunimin. Zhvillimi ekonomik u mbështet përmes iniciativave si projektet e ndërtimit të aftësive për të rinjtë. Besimi ndërmjet institucioneve vendore dhe liderëve të komunitetit u rrit, i shënuar nga ngjarjet bashkëpunuese dhe mesazhet që promovojnë bashkëpunimin ndëretnik.

Megjithatë, është e rëndësishme të pranojmë se pavarësisht këtyre zhvillimeve inkurajuese, ne ende përballemi me sfida të vazhdueshme. Këto pengesa na kujtojnë nevojën e vazhdueshme për përkushtim, inovacion dhe bashkëpunim në rrugëtimin tonë drejt paqes dhe harmonisë së qëndrueshme.

Kjo konferencë u organizua në partneritet me Iniciativën e Re Sociale (NSI), me të cilën kemi zbatuar projektin #FIERC. Jemi mirënjohës për kontributin e tyre të paçmuar. Falenderojmë gjithashtu Ministrinë e Jashtme Federale Gjermane për mbështetjen bujare të Projektit FIERC.

Mbështetja e tyre ka qenë e rëndësishme jo vetëm për ta bërë këtë konferencë realitet, por edhe për të çuar përpara objektivat më të gjera të projektit #FIERC. Ndërsa reflektojmë mbi rezultatet e konferencës së sotme, ne kemi një ndjenjë të përtërirë të qëllimit dhe optimizmit. Procesi është padyshim sfidues, por me mbështetjen dhe partneritetin e vazhdueshëm të partnerëve dhe komuniteteve tona, ne jemi të sigurt në aftësinë tonë për të bërë një ndikim domethënës në fushën e ndërtimit të paqes dhe bashkëpunimit ndëretnik në Kosovë.