Rreth nesh

Rreth nesh

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë(QKSS) është qendër e pavarur për politika të hulumtimit e themeluar në Prill 2008 në Prishtinë – Kosovë. QKSS është e dedikuar në zhvillimin e sektorit të sigurisë dhe reformave në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. Ajo në mënyrë aktive promovon parimin e qeverisjes së mirë, integritetin dhe qëndrueshmërinë.

Objektivat Kryesore dhe Qëllimet

E themeluar në 2008, interesi kryesor i QKSS është që të ndihmojë në zhvillimin e sektorit të sigurisë në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, duke u bazuar në qeverisje të mirë. Për më shumë se 15 vjet,  QKSS ka ndërtuar dhe ofruar ekspertiza alternative në studimet e sigurisë, duke plotësuar një boshllëk në një kontribut të kufizuar akademik në këtë fushë në Kosovë.

QKSS synon të rrisë efektivitetin duke mbështetur programet RSS nëpërmjet hulumtimeve, ngjarjeve, trajnimeve, avokimeve dhe këshillave të drejtpërdrejta të politikës.  Avancimi i ideve të reja dhe metodave të shkencave sociale janë gjithashtu vlerat thelbësore të qendrës. Çdo vit, QKSS publikon një numër të madh të raporteve, dokumente të politikave dhe dokumente të shkurtra të politikave. Gjithashtu, organizon më shumë se 200 evente publike duke përfshirë konferenca, tryeza të rrumbullakëta, debate dhe ligjërata në Kosovë, dhe në bashkëpunim me partnerët regjional dhe ndërkombëtar. Një sferë e gjerë e aktiviteteve përfshijnë hulumtimet, ndërtimin e kapaciteteve, ndërgjegjësimin dhe avokimin.

Aktivitetet

Hulumtime dhe Dokumente të Politikave

Rekomandime për zhvillim të politikave dhe Avokim

Ekspertiza Alternative në sfidat bashkëkohore

Konferenca dhe Diskutime Publike mbi çështjet e sigurisë

Rrjetëzimi në mes të gjithë akterëve relevant në Kosovë

Angazhimi i Komunitetit dhe rezilienca

Lidhja dhe ndërtimi i fortë i partneriteteve me Think-Tanks dhe institucionet akademike në rajon dhe më  gjerël

QKSS Programet Speciale

QKSS kryen analiza të pavarura dhe rigoroze të sfidave dhe mundësive globale, rajonale dhe specifike te vendit. Raportet tona, librat, dokumentet dhe hulumtimet kërkimore janë burim vital për udhëheqësit dhe politikëbërësit në qeveri, në sektorin privat dhe në shoqërinë civile. Për më shumë, ato shërbejnë si burim i informacionit për partnerët tanë ndërkombëtar.

Programet kryesore të hulumtimit

Parandalimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

Ndërtimi i Integritetit në Sektorin e Sigurisë

Bashkëpunimi Rajonal në Sektorin e Sigurisë, dhe anëtarësimi në strukturat Euro-Atlantike

Barometri Kosovar i Sigurisë

Zhvillimi i Ideve të Reja

Ekipi i ekspertëve të QKSS është gjithmonë rezilient në zhvillimin e qasjeve të reja dhe ideve për të ofruar përgjigje në sfidat e reja, çështjet kritike dhe kërcënimet ndaj sigurisë, si ekstremizmi i dhunshëm, si një prej kërcënimeve më shqetësuese të sigurisë zhvilluar kohëve të fundit në Kosovë dhe në nivel global. Shumica e rekomandimeve të politikave dhe mundësive janë zhvilluar në bashkëpunim me akterët kryesorë dhe palët e interesuara, si krijuesit e politikave, ekspertët, akademikët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. QKSS ka qenë e angazhuar në mënyrë aktive në procesin e politikave duke ofruar ekspertiza në dokumente të rëndësishme ligjore, strategjive dhe planeve të veprimit në lidhje me zhvillimin e sektorit të sigurisë në Kosovë.