Publikimet

FUSHËBETEJAT E REJA: AKTIVITETI I GRUPEVE EKSTREMISTE NË RRJETET SOCIALE NË KOSOVË, SHQIPËRI DHE MAQEDONI

30/11/2017

FUSHËBETEJAT E REJA: AKTIVITETI I GRUPEVE EKSTREMISTE NË RRJETET SOCIALE NË KOSOVË, SHQIPËRI DHE MAQEDONI

INDEKSI KOSOVAR I REZILIENCËS - EKSTREMIZMI I DHUNSHËM NË KOSOVË: ÇFARË MUND TË MËSOJMË NGA REZILIENCA NË KOMUNITET?

30/09/2020

INDEKSI KOSOVAR I REZILIENCËS - EKSTREMIZMI I DHUNSHËM NË KOSOVË: ÇFARË MUND TË MËSOJMË NGA REZILIENCA NË KOMUNITET?

Stakeholders of (De)-Radicalisation in Kosovo

15/04/2021

Stakeholders of (De)-Radicalisation in Kosovo

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017

7/11/2017

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017

RIINTEGRIMI I LUFTËTARËVE TË HUAJ TË RIKTHYER: ÇFARË QASJE I PËRSHTATET MË SË MIRI KOSOVËS?

4/05/2017

RIINTEGRIMI I LUFTËTARËVE TË HUAJ TË RIKTHYER: ÇFARË QASJE I PËRSHTATET MË SË MIRI KOSOVËS?

ZBËRTHIMI I PËRGJIGJES SË KOSOVËS NDAJ TË KTHYERVE NGA ZONAT E LUFTË NË SIRI DHE IRAK

19/01/2020

ZBËRTHIMI I PËRGJIGJES SË KOSOVËS NDAJ TË KTHYERVE NGA ZONAT E LUFTË NË SIRI DHE IRAK

THE ISLAMIC STATE NARRATIVE IN KOSOVO DECONSTRUCTED ONE STORY AT A TIME

21/09/2017

THE ISLAMIC STATE NARRATIVE IN KOSOVO DECONSTRUCTED ONE STORY AT A TIME

MAPPING THE STATE OF PLAY OF INSTITUTIONAL AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN COUNTERING VIOLENT EXTREMISM IN KOSOVO

13/02/2017

MAPPING THE STATE OF PLAY OF INSTITUTIONAL AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN COUNTERING VIOLENT EXTREMISM IN KOSOVO

UDHËZUES PËR GAZETARË - EKSTREMIZMI I DHUNSHËM: DEFINIMI DHE TERMINOLOGJIA

30/05/2018

UDHËZUES PËR GAZETARË - EKSTREMIZMI I DHUNSHËM: DEFINIMI DHE TERMINOLOGJIA

WHAT EU MEMBER STATES CAN LEARN FROM KOSOVO’S EXPERIENCE IN REPATRIATING FORMER FOREIGN FIGHTERS AND THEIR FAMILIES

2/10/2020

WHAT EU MEMBER STATES CAN LEARN FROM KOSOVO’S EXPERIENCE IN REPATRIATING FORMER FOREIGN FIGHTERS AND THEIR FAMILIES

Trendet e Radikalizimit në Kosovë

1/11/2021

Trendet e Radikalizimit në Kosovë

Perceptimet e komunitetit mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe riatdhesimin e qytetarëve të Kosovës nga fushëbetejat e ISIS-it

25/05/2021

Perceptimet e komunitetit mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe riatdhesimin e qytetarëve të Kosovës nga fushëbetejat e ISIS-it

Antisemitic Discourse in the Western Balkans: A collection of case studies

18/05/2021

Antisemitic Discourse in the Western Balkans: A collection of case studies

LUFTËTARËT E HUAJ DHE DIASPORA E KOSOVËS: RASTI I GJERMANISË

7/10/2020

LUFTËTARËT E HUAJ DHE DIASPORA E KOSOVËS: RASTI I GJERMANISË

RAPORT PËR SHKAQET DHE PASOJAT E PËRFSHIERJES SË QYTETARËVE TË KOSOVËS SI LUFTËTARË TË HUAJ NË SIRI DHE IRAK

14/04/2015

RAPORT PËR SHKAQET DHE PASOJAT E PËRFSHIERJES SË QYTETARËVE TË KOSOVËS SI LUFTËTARË TË HUAJ NË SIRI DHE IRAK

Shpjegimi i dallimit: Cenueshmëria dhe Qëndrueshmëria ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

24/10/2018

Shpjegimi i dallimit: Cenueshmëria dhe Qëndrueshmëria ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

Ndërtimi i qëndrueshmërisë: Të rinjtë kundër ekstremizmit të dhunshëm

30/07/2021

Ndërtimi i qëndrueshmërisë: Të rinjtë kundër ekstremizmit të dhunshëm

De-radicalization and Integration Legal & Policy Framework

20/12/2021

De-radicalization and Integration Legal & Policy Framework

Përtej shkaktarëve: Rreziqet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

16/10/2018

Përtej shkaktarëve: Rreziqet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

Cultural Drivers of Radicalisation

15/06/2021

Cultural Drivers of Radicalisation

Vlerësimi Bazë për Shërbimin Sprovues të Kosovës

19/12/2021

Vlerësimi Bazë për Shërbimin Sprovues të Kosovës

BKS - PERCEPTIMET E QYTETARËVE DHE PËRGJIGJA E KOMUNITETIT NDAJ LUFTËTARËVE TË HUAJ TË KTHYER NË KOSOVË

21/05/2018

BKS - PERCEPTIMET E QYTETARËVE DHE PËRGJIGJA E KOMUNITETIT NDAJ LUFTËTARËVE TË HUAJ TË KTHYER NË KOSOVË

GRATË NË EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM: MËSIMET E NXJERRA NGA KOSOVA

26/01/2017

GRATË NË EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM: MËSIMET E NXJERRA NGA KOSOVA

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

1/07/2017

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

1/09/2017

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI