RIINTEGRIMI I LUFTËTARËVE TË HUAJ TË RIKTHYER: ÇFARË QASJE I PËRSHTATET MË SË MIRI KOSOVËS?

4/05/2017

RIINTEGRIMI I LUFTËTARËVE TË HUAJ TË RIKTHYER: ÇFARË QASJE I PËRSHTATET MË SË MIRI KOSOVËS?
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

QKSS

AUTORË

Arife Muji

Shkarko

Meqë Kosova nuk ka përvojë me trajtimin e luftëtarëve të huaj të kthyer, sidomos me programet që synojnë rehabilitimin dhe riintegrimin e personave të radikalizuar, ky dokument përshtat disa modele dhe përvoja që i kanë përvetësuar disa shtete. Ky raport analizon modelet e tri rasteve të studiuara: Gjermanisë, Danimarkës dhe Arabisë Saudite. Duke analizuar modele të tilla, QKSS ofron një program alternativ të ndarë në tri faza: fazën rehabilituese, risocializuese si dhe atë të pos lirimit.