Publications

Antisemitic Discourse in the Western Balkans: A collection of case studies

18/05/2021

Antisemitic Discourse in the Western Balkans: A collection of case studies

Stakeholders of (De)-Radicalisation in Kosovo

15/04/2021

Stakeholders of (De)-Radicalisation in Kosovo

Shpjegimi i dallimit: Cenueshmëria dhe Qëndrueshmëria ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

24/10/2018

Accounting for the Difference: Vulnerability and Resilience to Violent Extremism in Kosovo

Përtej shkaktarëve: Rreziqet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

16/10/2018

Beyond the triggers: new threats of violent extremism in Kosovo

Trendet e Radikalizimit në Kosovë

1/11/2021

Trends of Radicalisation in Kosovo

Udhëzues për gazetarë - Ekstremizmi i dhunshëm: Definimi dhe terminologjia

30/05/2018

Journalists' guide- Violent Extremism: Definition and terminology

Kthimi i luftëtarëve të huaj në shtëpi

1/04/2021

Bringing foreign fighters home

RIINTEGRIMI I LUFTËTARËVE TË HUAJ TË RIKTHYER: ÇFARË QASJE I PËRSHTATET MË SË MIRI KOSOVËS?

4/05/2017

REINTEGRATION OF RETURNING FOREIGN FIGHTERS: WHAT APPROACH BEST SUITS KOSOVO?

Disengagement, rehabilitation and reintegration of foreign terrorist fighters

4/04/2022

Disengagement, rehabilitation and reintegration of foreign terrorist fighters

MAPPING THE STATE OF PLAY OF INSTITUTIONAL AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN COUNTERING VIOLENT EXTREMISM IN KOSOVO

13/02/2017

MAPPING THE STATE OF PLAY OF INSTITUTIONAL AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN COUNTERING VIOLENT EXTREMISM IN KOSOVO

De-radicalization and Integration Legal & Policy Framework

20/12/2021

De-radicalization and Integration Legal & Policy Framework

Luftëtarët e huaj dhe diaspora e Kosovës: Rasti i Gjermanisë

7/10/2020

Foreign Fighters and Kosovo's Diaspora: The case of Germany

Fushëbetejat e reja: Aktiviteti i grupeve ekstremiste në rrjetet sociale në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni

30/11/2017

New battlegrounds: Extremist groups' activity on social networks in Kosovo, Albania and FYROM

Mainstreaming, Gender and Communication

24/04/2023

Mainstreaming, Gender and Communication

Offline and Online (De)radicalization: An Overview of the Case of Kosovo

7/06/2021

Offline and Online (De)radicalization: An Overview of the Case of Kosovo

RAPORT PËR SHKAQET DHE PASOJAT E PËRFSHIERJES SË QYTETARËVE TË KOSOVËS SI LUFTËTARË TË HUAJ NË SIRI DHE IRAK

14/04/2015

REPORT INQUIRING INTO THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF KOSOVO CITIZENS’ INVOLVEMENT AS FOREIGN FIGHTERS IN SYRIA AND IRAQ

Vlerësimi Bazë për Shërbimin Sprovues të Kosovës

19/12/2021

Baseline Assessment for the Kosovo Probation Service

What EU Member States can learn from Kosovo’s experience in repatriating former foreign fighters and their families

2/10/2020

What EU Member States can learn from Kosovo's experience in repatriating former foreign fighters and their families

Zbërthimi i përgjigjes së Kosovës ndaj të kthyerve nga Zonat e luftës në Siri dhe Irak

19/01/2020

Unpacking Kosovo's response to returnees from the war zones in Syria and Iraq

The islamic state narrative in Kosovo: Deconstructed one story at a time

21/09/2017

The islamic state narrative in Kosovo: Deconstructed one story at a time

(De)radikalizimi online dhe offline në Ballkan

6/04/2022

Online and Offline (De)radicalisation in the Balkans

Ndërtimi i qëndrueshmërisë: Të rinjtë kundër ekstremizmit të dhunshëm

30/07/2021

Building Resilience: The Youth Against Violent Extremism

Indeksi Kosovar i Reziliencës - Ekstremizmi i dhunshëm në Kosovë -Çfarë mund të mësojmë nga rezilienca në komunitet?

30/09/2020

Kosova Resilience Index - Violent extemism in Kosova: What community resilience can teach us?

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017

7/11/2017

Kosovo Risk assessment report since independence - February 2008 - June 2017

(De)radikalizmin Online dhe Offline ne Ballkan dhe MENA -  Synthesis Report

15/06/2022

Online and Offline (De)radicalisation in the Balkans and MENA Region Synthesis Report

Cultural Drivers of Radicalisation

15/06/2021

Cultural Drivers of Radicalisation

Perceptimet e komunitetit mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe riatdhesimin e qytetarëve të Kosovës nga fushëbetejat e ISIS-it

25/05/2021

Community perceptions on violent extremism and repatriation of Kosovo Citizens' from ISIS battlegrounds

Doracak rreth kontekstit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

9/03/2023

Handbook Contextualizing Terrorism and Violent Extremism in Kosovo

Gratë në ekstremizmin e dhunshëm: Mësimet e nxjerra nga Kosova

26/01/2017

Women in Violent Extremism: Lessons learned from Kosovo

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

1/07/2017

KOSOVO SECURITY BAROMETER: CITIZENS’ PERCEPTIONS ON VIOLENT EXTREMISM

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

1/09/2017

CITIZENS’ PERCEPTIONS ON POLICE INTEGRITY

Perceptimet e qytetarëve dhe përgjigja e komunitetit ndaj luftëtarëve të huaj të kthyer në Kosovë - Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë

21/05/2018

Citizens perception and community response on returned foreign fighters - Special Edition of Kosovo Security Barometer