RAPORT PËR SHKAQET DHE PASOJAT E PËRFSHIERJES SË QYTETARËVE TË KOSOVËS SI LUFTËTARË TË HUAJ NË SIRI DHE IRAK

14/04/2015

RAPORT PËR SHKAQET DHE PASOJAT E PËRFSHIERJES SË QYTETARËVE TË KOSOVËS SI LUFTËTARË TË HUAJ NË SIRI DHE IRAK
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

Ambasada Amerikane në Prishtinë

AUTORË

Shpend Kursani

Shkarko

Në këtë raport gjithashtu trajtohen edhe burimet e ekstremizmit në Kosovë, si dhe shtetet dhe grupet të cilat kanë ndikuar në përhapjen e ekstremizmit në Kosovë. Raporti gjithashtu ka analizuar edhe bashkëpunimin ndër-institucional me qëllim të parandalimit të përhapjes së ekstremizmit në Kosovë. Është analizuar edhe qasja institucionale në Kosovë ne drejtim të luftimit të ekstremizmit në Kosovë si dhe janë ofruar rekomandime specifike ne funksion të adresimit të fenomenit të ekstremizmit/radikalizmit në Kosovë.

Raporti mbështetet në dhjetëra intervista me të gjithë faktorët relevant, institucione shtetërore, fetare, duke përfshirë dhjetra vizita në terren tek personat direkt të përfshier në konflikt dhe familjet e tyre, si dhe në literaturë të ndryshme mbi çështjen e ekstremizmit dhe informatat tjera statistikore. #FFightersKOS Tweets ">#FFightersKOS

Ky Projekt është mbështetur nga Ambasada Amerikane në Kosovë.