Publications

Pa rrugëdalje?  Vlerësim i bashkëpunimit policor  në mes Kosovës dhe Serbisë

29/11/2016

No Way Out? Assesment of Police Cooperation between Kosovo and Serbia

Vlerësimi i Sektorit të Sigurisë në Republiken e Kosovës

15/09/2009

Assessing the Security Sector in Republic of Kosovo

INTERNATIONAL OR LOCAL OWNERSHIP?: SECURITY SECTOR DEVELOPMENT IN POST-INDEPENDENT KOSOVO

20/02/2017

INTERNATIONAL OR LOCAL OWNERSHIP?: SECURITY SECTOR DEVELOPMENT IN POST-INDEPENDENT KOSOVO

Të bësh një karrierë ushtarake

25/09/2012

Të bësh një karrierë ushtarake

Obligimet e papërmbushura: Si i qasen qeveritë e Ballkanit Perëndimor krimit të organizuar

1/02/2021

Falling short of commitments: How Western Balkan Governments fight organised crime

“Nyja e Gordianit: Pengesat e Kosovës për anëtarësim në organizatat ndërkombëtare të sigurisë - Rasti i INTERPOL-it”

2/11/2016

"The Gordian Knot: Kosovo's obstacles towards membership into international security organisations"

Kronologjia e reformimit të Sektorit të Sigurisë në Kosovë

21/07/2009

Chronology for Security Sector Reform in Kosovo

SEKTORI PRIVAT I SIGURISË NË KOSOVË

6/09/2015

A FORCE FOR GOOD: MAPPING THE PRIVATE SECURITY LANDSCAPE IN SOUTHEAST EUROPE

Progress on Security Sector Governance: Vetting and Integrated Border Management

24/06/2014

Progress on Security Sector Governance: Vetting and Integrated Border Management

Sfidat dhe praktikat e gjithëpërfshirjes në sektorin e sigurisë në Kosovë

20/03/2020

Challenges and practices of inclusiveness in Kosovo's security sector

Vlerësimi i Integritetit në Policinë e Kosovës

4/12/2015

Assessment of police integrity in Kosovo

Vlerësimi i kompanive private të sigurisë

16/02/2009

Assessment of Private Security Companies in Kosovo

BASHKËPUNIMI POLICOR MES KOSOVËS DHE SERBISË

3/07/2015

http://www.qkss.org/en/Policy-Papers/Police-Cooperation-Between-Kosovo-and-Serbia-484

Integrimi i Policisë Në Veri të Kosovës: Progresi dhe sfidat që mbeten në zbatim të Marrëveshjes së Brukselit

10/04/2014

Police Integration In North Kosovo: Progress And Remaining Challenges In Implementation Of The Brussels Agreement

Analiza e Kontekstit të Reformimit të Sektorit të Sigurisë në Kosovë 1999-2009

21/03/2011

Context Analysis of the Security Sector Reform in Kosovo 1999 – 2009

Vlerësim i rëndësisë së Këshillit të Sigurisë së Kosovës në sektorin e sigurisë

10/12/2008

Assessment of the Kosovo Security Council role in the security sector

VERIFIKIMI I SIGURISË

3/03/2015

SECURITY VETTING

Llogaridhënie apo jo? Menaxhimi i parasë publike në Sektorin e Sigurisë në Kosovë

26/02/2014

Accountability or not? Managing of public funds in Kosovo Security Sector

Transformimi i FSK-së në Forcat e Armatosura të Kosovës

17/05/2019

Transformimi i FSK-së në Forcat e Armatosura të Kosovës

Përgjimi Ligjor i Telekomunikimeve në Kosovë: Implikimet për Sigurinë

27/10/2011

Lawful Interception of Telecommunications in Kosovo: Security Implications

Themelimi, operacionalizimi dhe funksionimi demokratik i Forcës së Sigurisë së Kosovës

1/06/2008

The establishment, operability and democratic functionality of the Kosovo Security Force

Konteksti i zhvillimit të Rishikimit Strategjik të Sektorit të Sigurisë - pikëpamjet e shoqërisë civile

17/09/2013

The Development Context of the Strategic Security Sector Review – civil society perspective

FORCA E SIGURISË E KOSOVËS ËSHTË USHTRI - ARGUMENTET JURIDIKE

3/07/2016

KOSOVO SECURITY FORCE IS AN ARMY - LEGAL ARGUMENTS

Perceptimi i komunitetit serb kundrejt Policisë së Kosovës - Mike apo armike?

29/08/2019

Perception of Serbian community towards Kosovo Police A friend or a foe?

Libër i vogël i zi për grupet e krimit të organizuar në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor

1/12/2022

Little black book of organized crime groups in Western Balkans

SECURITY POLICIES IN THE WESTERN BALKANS

20/10/2010

SECURITY POLICIES IN THE WESTERN BALKANS

PRONËSI NDËRKOMBËTARE APO LOKALE? ZHVILIMI I SEKTORIT TË SIGURISË NË KOSOVËN E PAS-PAVARËSISË

10/10/2018

PRONËSI NDËRKOMBËTARE APO LOKALE? ZHVILIMI I SEKTORIT TË SIGURISË NË KOSOVËN E PAS-PAVARËSISË

Çka tutje me FSK: Ushtri apo jo?

18/06/2013

What next for KSF: An army or not?

DEMOBILIZIMI DHE INTEGRIMIN I USHTRISË ÇLIRIMTARE NË KONTEKSTIN E SHTET-FORMIMIT

27/02/2012

DEMOBILIZING AND INTEGRATING LIBERATION ARMY IN THE CONTEXT OF STATE FORMATION

Tendencat për rrënimin e multietnicitetit - Largimet masive të pjesëtarrëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës dhe roli i Serbisë

18/09/2018

Multiethnicity destruction tendencies - Massive resignations of serbian members from the Kosovo Security Force and Serbia's role

Integriteti në Sektorin e Sigurisë së Kosovës: Cilat janë dobësitë e mbikëqyrjes, llogaridhënies dhe transparencës së Institucioneve të Sektorit të Sigurisë?

14/05/2024

Integriteti në Sektorin e Sigurisë së Kosovës: Cilat janë dobësitë e mbikëqyrjes, llogaridhënies dhe transparencës së Institucioneve të Sektorit të Sigurisë?

Sektori I Sigurisë në Kosovë pas Pavarësisë

15/10/2010

The Security Sector in Kosovo after the Independence

DHUNA NË FAMILJE DHE (MOS)BESUESHMËRIA NË POLICINË E KOSOVËS

23/08/2018

DHUNA NË FAMILJE DHE (MOS)BESUESHMËRIA NË POLICINË E KOSOVËS

Forca e Sigurisë së Kosovës, mes sfidave aktuale dhe vizionit për të ardhmen

24/06/2011

Kosovo Security Force, between the current chalenges and vision for the future

Gjendja aktuale e Integriteti në Policinë e Kosovës

11/12/2020

State of play of integrity policies in the Kosovo Police

Kosovo in the Berlin Process: Gains and Challenges

17/09/2018

Kosovo in the Berlin Process: Gains and Challenges

Rishikim Paraprak i Zbatimit të Politikave për Parandalimin e Pastrimit të Parave në Kosovë:  Cilat janë sfidat Kyçe të Hartimit dhe Zbatimit të tyre?

24/05/2024

Rishikim Paraprak i Zbatimit të Politikave për Parandalimin e Pastrimit të Parave në Kosovë: Cilat janë sfidat Kyçe të Hartimit dhe Zbatimit të tyre?

Monitorimi dhe vlerësimi i integritetit në institucionet e sigurisë  në Kosovë

27/10/2017

Funksionet e kontrollit të institucioneve të pavarura shtetërore në sektorin e sigurisë në Kosovë: Avokati i Popullit, Auditori i Përgjithshëm dhe Agejncia Kundër Korrupsionit

15/07/2010

UDHËZUES PËR BASHKËPUNIMIN E SHOQËRISË CIVILE ME INSTITUCIONET E SIGURISË NË KOSOVË

1/06/2017

GUIDELINE TO COOPERATION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND KOSOVO SECURITY INSTITUTIONS

Vlerësimi i Mbikëqyrjes Demokratike dhe Mekanizmave të Qeverisjes së Këshillave Komunale për Siguri në Bashkësi

20/04/2010

Assessment of the Democratic Oversight and Governance Mechanisms of Municipal Community Safety Councils

Shkundja e miteve për tranzicionin e FSK-së në forcë mbrojtëse

14/06/2021

Busting myths about KSF transition into a defence force

Gjinia dhe sektori i sigurisë në Kosovë: Zbatimi i rezolutës 1325 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së

15/09/2014

Gender and Security Sector in Kosovo: Implementation of the UN Resolution 1325

Pjesëmarrja e Kosovës në misionet paqerruajtëse: Një mjet efektiv për politikën e jashtme

5/09/2018

Kosovo's Participation in Peacekeeping Missions: An effective tool in Foreign Policy