Publications

Cilat janë Perceptimet e Qytetarëve të Kosovës për Marrëdhëniet Ndëretnike: Rezultatet e e anketës lidhur me nxitjen e marrëdhënieve dhe pajtimit ndëretnik

31/12/2022

What are the Kosovo Citizens' Perceptions on Inter-ethnic Relations: Fostering Inter-ethnic Relations and Reconciliation Survey Results

Koha për Integrim të Mençur në Nivel të Komunitetit: Sfidat dhe mundësitë për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë nga perspektiva vendore dhe ndërkombëtare

30/12/2022

Time for Smart Integration at Community Level: Challenges and opportunities for improved interethnic relations in Kosovo from local and international perspectives

Raporti për Vlerësimin Bazë të Dhunës në Baza Gjinore në Kosovë: Perceptimet e Komunitetit dhe Palëve të Interesit

30/12/2022

Baseline Report on Gender-Based Violence in Kosovo: Community and Stakeholder Perceptions

Perceptimet publike për Besimin, Korrupsionin dhe Integritetin e Institucioneve Publike në Kosovë

21/12/2022

Public percpetion on Trust, Corruption and Integrity of Public Institutions in Kosovo

Perceptimet e Publikut për Politikën e Jashtme të Serbisë në mes të Luftës në Ukrainë

20/12/2022

Public Perception of Serbian Foreign Policy in the Mids of the War in Ukraine

Meeting the Security Challenges of Open Borders: Law enforcement cooperation needed between Albania and Kosovo to combat organized crime

1/12/2022

Meeting the Security Challenges of Open Borders: Law enforcement cooperation needed between Albania and Kosovo to combat organized crime

Libër i vogël i zi për grupet e krimit të organizuar në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor

1/12/2022

Little black book of organized crime groups in Western Balkans

Parandalimi dhe adresimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes rezistencës së komunitetit

19/09/2022

Preventing and Addressing Violent Extremism through Community Resilience

Dy Pikëpamje të Kundërta: Si Ju Duken Qytetarëve Marrëdhëniet Bilaterale të Kosovës me Serbinë dhe me Shqipërinë

29/07/2022

Two Opposite Viewpoints: Overview on How Citizens See Kosovar Bilateral Relations with Serbia and with Albania

Perceptimi i Qytetarëve për Perspektivën Integrimit të Kosovës në BE dhe Bashkëpunimin Rajonal e Ndërkombëtar

24/06/2022

Citizens' Perceptions on Kosovo's EU Integration Perspective and Regional and International Cooperation

Ndikimi i dezinformimit dhe polarizimit politik gjatë pandemisë COVID-19 në Kosovë

22/06/2022

The impact of disinformation and political polarization during COVID-19 pandemic in Kosovo

(De)radikalizmin Online dhe Offline ne Ballkan dhe MENA -  Synthesis Report

15/06/2022

Online and Offline (De)radicalisation in the Balkans and MENA Region Synthesis Report

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për ekstremizmin e dhunshëm dhe riintegrimin dhe rehabilitimin e të kthyerve

5/05/2022

Kosovo citizens perceptions of violent extremism and reintegration and rehabilitation of the returnees

Dialogu Kosovë- Serbi: Pasojat e status quo-së

22/04/2022

Kosovo-Serbia dialogue: Consequences of the status-quo

(De)radikalizimi online dhe offline në Ballkan

6/04/2022

Online and Offline (De)radicalisation in the Balkans

Disengagement, rehabilitation and reintegration of foreign terrorist fighters

4/04/2022

Disengagement, rehabilitation and reintegration of foreign terrorist fighters

Perceptimi i qytetarëve për integritetin e institucioneve publike në Kosovë

1/03/2022

Citizens perceptions of integrity of public institutions in Kosovo

Kujdesi Ndaj Infrastrukturës Kritike në Kosovë

25/01/2022

Safeguarding Critical Infrastructure in Kosovo