Publications

De-radicalization and Integration Legal & Policy Framework

20/12/2021

De-radicalization and Integration Legal & Policy Framework

Vlerësimi Bazë për Shërbimin Sprovues të Kosovës

19/12/2021

Baseline Assessment for the Kosovo Probation Service

Beyond Economic Considerations: New Frontiers Of Chinese Influence In The Western Balkans

15/12/2021

Beyond Economic Considerations: New Frontiers Of Chinese Influence In The Western Balkans

Trendet e Radikalizimit në Kosovë

1/11/2021

Trends of Radicalisation in Kosovo

Agjenda e Biden-it: Si mundet administrata e re t’i ndihmojë Ballkanit Perëndimor të dalë nga stagnimi

1/09/2021

The Biden Agenda: How the new administration can help Western Balkans out of stagnation

The Emerging Cracks in Kosovo’s Euro-Atlantic Consensus- Erratic Geopolitics and the Future of Liberal-Democratic Norms

24/08/2021

The Emerging Cracks in Kosovo's Euro-Atlantic Consensus- Erratic Geopolitics and the Future of Liberal-Democratic Norms

Ndërtimi i qëndrueshmërisë: Të rinjtë kundër ekstremizmit të dhunshëm

30/07/2021

Building Resilience: The Youth Against Violent Extremism

Mes mohimit dhe reagimit: Perceptimet e qytetarëve mbi menaxhimin COVID-19 nga Institucionet e Kosovës

30/06/2021

Between denial and respond: Citizens' perceptions on Kosovo Institutions dealing with COVID-19

Cultural Drivers of Radicalisation

15/06/2021

Cultural Drivers of Radicalisation

Shkundja e miteve për tranzicionin e FSK-së në forcë mbrojtëse

14/06/2021

Busting myths about KSF transition into a defence force

Offline and Online (De)radicalization: An Overview of the Case of Kosovo

7/06/2021

Offline and Online (De)radicalization: An Overview of the Case of Kosovo

Perceptimet e komunitetit mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe riatdhesimin e qytetarëve të Kosovës nga fushëbetejat e ISIS-it

25/05/2021

Community perceptions on violent extremism and repatriation of Kosovo Citizens' from ISIS battlegrounds

Antisemitic Discourse in the Western Balkans: A collection of case studies

18/05/2021

Antisemitic Discourse in the Western Balkans: A collection of case studies

Stakeholders of (De)-Radicalisation in Kosovo

15/04/2021

Stakeholders of (De)-Radicalisation in Kosovo

Kthimi i luftëtarëve të huaj në shtëpi

1/04/2021

Bringing foreign fighters home

Mapping Civil Society Responses in Confronting Organized Crime in the Western Balkans

23/03/2021

Mapping Civil Society Responses in Confronting Organized Crime in the Western Balkans

Bashkëpunimi rajonal dhe integrimi i Kosovës në BE -Perspektiva e qytetarëve të Kosovës

23/03/2021

Kosovo’s regional cooperation and EU Integration - Kosovo citizen’s perspective

Obligimet e papërmbushura: Si i qasen qeveritë e Ballkanit Perëndimor krimit të organizuar

1/02/2021

Falling short of commitments: How Western Balkan Governments fight organised crime

Rruga drejt marrëveshjes finale - Perceptimet e qytetarëve në Kosovë dhe Serbi për Dialogun Politik dhe Identitetin

1/02/2021

Perception on Kosovo - Serbia Dialogue and Identity issues

Shthurja e sfidave të Kosovës në Trajtimin e Korrupsionit dhe Krimit të organizuar

22/01/2021

Untangling Kosovo's Challenges in Dealing with Corruption and Organized Crime

Perceptimet e qytetarëve ndaj Sigurise publike, kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme

24/03/2020

Public perceptions towards public safety, internal and external threats