Publications

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

1/09/2017

CITIZENS’ PERCEPTIONS ON POLICE INTEGRITY

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICINË E KOSOVËS

29/02/2016

CITIZENS' PERCEPTIONS ON POLICE INTEGRITY IN KOSOVO

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i nëntë

13/12/2019

Kosovo Security Barometer - Ninth Edition

Perceptimet e qytetarëve dhe përgjigja e komunitetit ndaj luftëtarëve të huaj të kthyer në Kosovë - Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë

21/05/2018

Citizens perception and community response on returned foreign fighters - Special Edition of Kosovo Security Barometer

Perceptimet publike për Besimin, Korrupsionin dhe Integritetin e Institucioneve Publike në Kosovë

21/12/2022

Public percpetion on Trust, Corruption and Integrity of Public Institutions in Kosovo

Perceptimi Publik ndaj Institucioneve të Sigurisë dhe Drejtësisë, si dhe Çështjeve të Korrupsionit në Shqipëri

28/01/2023

Public Perceptions toward Security and Justice Institutions, and Corruption Issues in Albania

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË: TRENDET E PERCEPTIMEVE TË PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

2/02/2017

KOSOVO SECURITY BAROMETER: TRENDS OF PERCEPTION TOWARDS KOSOVO’S FOREIGN POLICY AND DIALOGUE WITH SERBIA

Siguria e punës në Organizatat e Shoqërisë Civile: Zbatimi i Legjislacionit të Punës

15/12/2015

JOB SECURITY IN CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN KOSOVO: IMPLEMENTATION OF LABOUR LEGISLATION

Trendet e perceptimeve të qytetarëve për Policinë e Kosovës (2015-2018)

28/05/2018

Trends of citizens' perceptions towards Kosovo Police (2015-2018)

Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

28/02/2023

Citizens’ Perceptions on Public Safety and Threats to National Security in Kosovo

Pasqyrë krahasuese e perceptimeve për institucionet publike nga të anketuarit në Kosovë dhe Serbi

14/12/2020

Respondents' perceptions in Kosovo and Serbia towards public institutions

TRENDET E BESUESHMËRISË SË QYTETARËVE NDAJ INSTITUCIONEVE TË SIGURISË DHE TË DREJTËSISË NË KOSOVË

30/09/2015

TRENDS OF CITIZENS' TRUST TOWARDS THE SECURITY AND JUSTICE INSTITUTIONS IN KOSOVO

TRENDET E PERCEPTIMEVE TË QYTETARËVE PËR SIGURINË PUBLIKE NË KOSOVË

5/05/2016

TRENDS OF CITIZENS’ PERCEPTIONS ON PUBLIC SAFETY IN KOSOVO

Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë- Korrupsioni, Sundimi i ligjit dhe Integriteti Policor në Kosovë

3/02/2021

Kosovo Security Barometer Special Edition on Corruption, Rule of Law and Police integrity in Kosovo

Dialogu Kosovë- Serbi - Shqyrtimi i perceptimeve të të anketuarve

14/02/2020

Kosovo- Serbia Dialogue: Examining respondents' perceptions

Politika e jashtme dhe Dialogu me Serbinë -Edicion Special Barometri Kosovar i Sigurisë

9/02/2018

Kosovo's Foreign Policy and Dialogue with Serbia - Special Edition of Kosovo Security Barometer

Dy Pikëpamje të Kundërta: Si Ju Duken Qytetarëve Marrëdhëniet Bilaterale të Kosovës me Serbinë dhe me Shqipërinë

29/07/2022

Two Opposite Viewpoints: Overview on How Citizens See Kosovar Bilateral Relations with Serbia and with Albania

Perceptimet e Publikut për Politikën e Jashtme të Serbisë në mes të Luftës në Ukrainë

20/12/2022

Public Perception of Serbian Foreign Policy in the Mids of the War in Ukraine

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Gjashtë

21/12/2016

Kosovo Security Barometer - Sixth Edition

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

15/01/2015

SPECIAL EDITION OF KSB - PUBLIC PERCEPTIONS ON KOSOVO’S FOREIGN POLICY AND POLITICAL DIALOGUE WITH SERBIA

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i dhjetë

1/11/2020

Kosovo Security Barometer - Tenth Edition

Foregin Policy: Who is winning hearts and minds on the Balkan Playground?

8/12/2020

Foregin Policy: Who is winning hearts and minds on the Balkan Playground?

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Pestë

15/12/2015

Kosovo Security Barometer - Fifth Edition

Barometri Kosovar i Sigurisë - Zërat e Kosovës: Vështirmet dhe Përceptimet

22/05/2013

Kosovo Security Barometer - The voices of Kosovo: Insights and Perceptions

Rruga drejt marrëveshjes finale - Perceptimet e qytetarëve në Kosovë dhe Serbi për Dialogun Politik dhe Identitetin

1/02/2021

Perception on Kosovo - Serbia Dialogue and Identity issues

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i tetë

23/11/2018

Kosovo Security Barometer: Eighth Edition

Perceptimet e Qytetarëve për Ndikimin e Akterëve të Huaj në Kosovë dhe Bashkëpunimin Rajonal

10/07/2023

Citizens’ Perceptions on Foreign Actors Influence in Kosovo and Regional Cooperation

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i katërt

16/12/2014

Kosovo Security Barometer - Fourth Edition

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

28/01/2015

SPECIAL EDITION OF KSB - CITIZENS PERCEPTION ON PERSONAL DATA PROTECTION

Bashkëpunimi rajonal dhe integrimi i Kosovës në BE -Perspektiva e qytetarëve të Kosovës

23/03/2021

Kosovo’s regional cooperation and EU Integration - Kosovo citizen’s perspective

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicion Special  Perceptimet e qytetarëve për kërcënimet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

12/02/2019

KSB Special Edition - Citizens perceptions on new threats of violent extremism in Kosovo

Perceptimi i qytetarëve për integritetin e institucioneve publike në Kosovë

1/03/2022

Citizens perceptions of integrity of public institutions in Kosovo

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për integrimin në BE, marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe bashkëpunimin rajonal

21/07/2023

Kosovo citizens’ perceptions on EU integration, Kosovo-Serbia bilateral relations, and Regional Cooperation

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Tretë

12/12/2013

Kosovo Security Barometer - Third Edition

PIKËPAMJET E QYTETARËVE NDAJ EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË

13/06/2016

THE CITIZENS’ VIEWS AGAINST VIOLENT EXTREMISM AND RADICALIZATION IN KOSOVO

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - EDICIONI I SHTATË

1/02/2018

KOSOVO SECURITY BAROMETER - SEVENTH EDITION

Sfidat e sigurisë publike në Kosovë - Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë 

5/10/2020

Challenges of Public Safety in Kosovo - Special Edition of Kosovo Security Barometer

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicion Special - Trendet e perceptimeve te qytetarëve për sigurinë publike në Kosovë (2016-2018)

25/07/2019

Kosovo Security Barometer Special Edition - Trends of citizens' perceptions on public safety in Kosovo (2016-2018)

Perceptimi i Qytetarëve për Perspektivën Integrimit të Kosovës në BE dhe Bashkëpunimin Rajonal e Ndërkombëtar

24/06/2022

Citizens' Perceptions on Kosovo's EU Integration Perspective and Regional and International Cooperation

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

28/02/2023

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

Youth Perspectives on Western Balkans Security- WBSB 2023 Essay Collection by Students from Kosovo, Serbia, and Albania

26/07/2023

Youth Perspectives on Western Balkans Security- WBSB 2023 Essay Collection by Students from Kosovo, Serbia, and Albania

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

1/07/2017

KOSOVO SECURITY BAROMETER: CITIZENS’ PERCEPTIONS ON VIOLENT EXTREMISM

RAPORT VLERËSUES DHE MONITORUES - MONITORIMI DHE VLERËSIMI I INTEGRITETIT NË INSTITUCIONET E SIGURISË NË KOSOVË

26/05/2016

MONITORING AND ASSESSING THE INTEGRITY AND INTERNAL GOVERNANCE IN THE MINISTRY OF KOSOVO SECURITY FORCE AND THE KOSOVO POLICE

Perceptimet e qytetarëve ndaj Sigurise publike, kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme

24/03/2020

Public perceptions towards public safety, internal and external threats

Dekonstruktimi i perceptimeve publike: Politika e jashtme e Kosovës dhe dialogu me Serbinë - Edicion Special

17/12/2018

KSB Special Edition - De-constructing public perceptions: Kosovo’s foreign policy and dialogue with Serbia

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për ekstremizmin e dhunshëm dhe riintegrimin dhe rehabilitimin e të kthyerve

5/05/2022

Kosovo citizens perceptions of violent extremism and reintegration and rehabilitation of the returnees

Mes mohimit dhe reagimit: Perceptimet e qytetarëve mbi menaxhimin COVID-19 nga Institucionet e Kosovës

30/06/2021

Between denial and respond: Citizens' perceptions on Kosovo Institutions dealing with COVID-19

Perceptimi ndaj Sigurisë Publike, Kërcënimeve të Brendshme dhe të Jashtme ndaj Sigurisë në Shqipëri

20/12/2022

Public Perception towards Public Safety, Internal and External Threats in Albania

Kosovo and Serbia: Between Desires and Reality

8/12/2020

Kosovo and Serbia: Between Desires and Reality

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017

7/11/2017

Kosovo Risk assessment report since independence - February 2008 - June 2017