Publications

A mund të tejkalohet ngecja në zbatimin e Marrëveshjes drejt Normalizimit të Marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë përmes sekuencimit alternativ të veprimeve?

3/11/2023

Can Alternative Sequencing of Actions Break the Deadlock in Implementing the Agreement on the Path to Normalization between Kosovo and Serbia?

Perceptimi i Grave Police për Integrimin Gjinor në Policinë e Kosovës

2/11/2023

Women Police Officers’ Perception of Gender Integration in the Kosovo Police

Si mund të mësojmë nga praktikat evropiane për të zhbllokuar procesin e identifikimit të infrastrukturës kritike në Kosovë?

2/10/2023

How can we Leverage from European Practices to Enhance Critical Infrastructure Identification in Kosovo?

Has Kosovo understood the Sexual Integrity of Women?

26/09/2023

Has Kosovo understood the Sexual Integrity of Women?

A janë organizatat joqeveritare të përgatitura për t’u marrë me kërcënimet kibernetike? Analizë e perceptimeve të kapaciteteve të sigurisë kibernetike në mesin e OJQ-ve në Kosovë

7/09/2023

Are Non-Governmental Organizations prepared to deal with Cyberthreats?- An analysis of perceptions of cybersecurity capacities among NGOs in Kosovo

Kosovo’s Take on Cybersecurity

4/08/2023

Kosovo's Take on Cybersecurity

What is Kosovo’s position in regional security cooperation?

27/07/2023

What is Kosovo’s position in regional security cooperation?

Youth Perspectives on Western Balkans Security- WBSB 2023 Essay Collection by Students from Kosovo, Serbia, and Albania

26/07/2023

Youth Perspectives on Western Balkans Security- WBSB 2023 Essay Collection by Students from Kosovo, Serbia, and Albania

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për integrimin në BE, marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe bashkëpunimin rajonal

21/07/2023

Kosovo citizens’ perceptions on EU integration, Kosovo-Serbia bilateral relations, and Regional Cooperation

Perceptimet e Qytetarëve për Ndikimin e Akterëve të Huaj në Kosovë dhe Bashkëpunimin Rajonal

10/07/2023

Citizens’ Perceptions on Foreign Actors Influence in Kosovo and Regional Cooperation

Dokument i Shkurtër i Politikave mbi Agjensinë dhe Mjedisin e Punës për Gratë në Sektorin e Sigurisë

25/06/2023

Policy Brief on Women's Agency and Working Environment in the Security Sector

Is the Law Interception of Electronic Communications in Kosovo, working?

19/05/2023

Is the Law Interception of Electronic Communications in Kosovo, working?

Si i ndryshon Marrëveshja për Rrugën e Normalizimit – nëse zbatohet – marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë?

10/05/2023

How the Agreement on the Path to Normalisation IF IMPLEMENTED changes relations between Kosovo and Serbia?

Is a compulsory military service feasible for Kosovo?

10/05/2023

Is a compulsory military service feasible for Kosovo?

Thyerja e kodit - Ballafaqimi me rrjetin e lidhur të dezinformimit rus dhe kinez dhe rrjedhjeve të paligjshme të fondeve në Europën Juglindore

9/05/2023

Breaking the Code-Tackling the Interlocking Nexus of Russian and Chinese Disinformation and Illicit Financial Flows in Southeast Europe

Mainstreaming, Gender and Communication

24/04/2023

Mainstreaming, Gender and Communication

Menaxhimi i COVID-19 në Kosovë

28/03/2023

Kosovo COVID-19 Management

Doracak rreth kontekstit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

9/03/2023

Handbook Contextualizing Terrorism and Violent Extremism in Kosovo

Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

28/02/2023

Citizens’ Perceptions on Public Safety and Threats to National Security in Kosovo

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

28/02/2023

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

Perceptimi Publik ndaj Institucioneve të Sigurisë dhe Drejtësisë, si dhe Çështjeve të Korrupsionit në Shqipëri

28/01/2023

Public Perceptions toward Security and Justice Institutions, and Corruption Issues in Albania

Perceptimi ndaj Sigurisë Publike, Kërcënimeve të Brendshme dhe të Jashtme ndaj Sigurisë në Shqipëri

20/12/2022

Public Perception towards Public Safety, Internal and External Threats in Albania