Publications

Marrëveshjet e Dialogut teknik Kosovë -Serbi: Përshtypjet në terren

27/02/2021

Kosovo-Serbia technical dialogue agreements: Perceptions on the ground

Të zënë ngushtë: Sfidat e Kosovës në përballjen me pandeminë COVID-19

27/12/2020

Between a rock and a hard place: Kosovo's challenges in dealing with the COVID-19 Pandemic Authors:

Pasqyrë krahasuese e perceptimeve për institucionet publike nga të anketuarit në Kosovë dhe Serbi

14/12/2020

Respondents' perceptions in Kosovo and Serbia towards public institutions

Gjendja aktuale e Integriteti në Policinë e Kosovës

11/12/2020

State of play of integrity policies in the Kosovo Police

Kosovo and Serbia: Between Desires and Reality

8/12/2020

Kosovo and Serbia: Between Desires and Reality

Foregin Policy: Who is winning hearts and minds on the Balkan Playground?

8/12/2020

Foregin Policy: Who is winning hearts and minds on the Balkan Playground?

One Size Does Not Fit All: The Challenge with Defining and Understanding Violent Extremism and Other Related Concepts

17/11/2020

One Size Does Not Fit All: The Challenge with Defining and Understanding Violent Extremism and Other Related Concepts

Ndikimi rus në Kosovë: Nën hijet e mitit dhe realitetit

12/11/2020

Russian influence in Kosovo: Under the shadows of myth and reality

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i dhjetë

1/11/2020

Kosovo Security Barometer - Tenth Edition

Polonia dhe Ballkani Perëndimor: Së bashku drejt së ardhmes

27/10/2020

Poland-Western Balkans: Together towards the future

Luftëtarët e huaj dhe diaspora e Kosovës: Rasti i Gjermanisë

7/10/2020

Foreign Fighters and Kosovo's Diaspora: The case of Germany

Sfidat e sigurisë publike në Kosovë - Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë 

5/10/2020

Challenges of Public Safety in Kosovo - Special Edition of Kosovo Security Barometer

What EU Member States can learn from Kosovo’s experience in repatriating former foreign fighters and their families

2/10/2020

What EU Member States can learn from Kosovo's experience in repatriating former foreign fighters and their families

Indeksi Kosovar i Reziliencës - Ekstremizmi i dhunshëm në Kosovë -Çfarë mund të mësojmë nga rezilienca në komunitet?

30/09/2020

Kosova Resilience Index - Violent extemism in Kosova: What community resilience can teach us?

Legjitimimi i misioneve të huaja: Dekonstruktimi i perceptimeve të qytetarëve ndaj EULEX-it në Kosovë

31/08/2020

Legitimising external missions: Deconstructing citizens' perceptions towards EULEX in Kosovo

Sfidat dhe praktikat e gjithëpërfshirjes në sektorin e sigurisë në Kosovë

20/03/2020

Challenges and practices of inclusiveness in Kosovo's security sector

Dialogu Kosovë- Serbi - Shqyrtimi i perceptimeve të të anketuarve

14/02/2020

Kosovo- Serbia Dialogue: Examining respondents' perceptions

Zbërthimi i përgjigjes së Kosovës ndaj të kthyerve nga Zonat e luftës në Siri dhe Irak

19/01/2020

Unpacking Kosovo's response to returnees from the war zones in Syria and Iraq