15/07/2010

Funksionet e kontrollit të institucioneve të pavarura shtetërore në sektorin e sigurisë në Kosovë: Avokati i Popullit, Auditori i Përgjithshëm dhe Agejncia Kundër Korrupsionit
PUBLISHED BY

AUTHORS

Robert MUHARREMI, Florian QEHAJA, Mentor VRAJOLLI, Skënder PËRTESHI

Download