Exploring Religious Radicalization in the Digital Age

Read more

Leader of security sector in Kosovo and Western Balkans

0

years of experience on security sector policies

0

research reports on security sector

0

advocating activities, conferences, trainings, discussions

Thyerja e barrierave për bashkëpunimin rajonal të sigurisë: Adresimi i çështjeve të besimit në Ballkanin Perëndimor

Breaking Barriers to Regional Security Cooperation: Addressing Trust Issues in the Western Balkans

Read more

News

Publications

Fuqizimi i Mekanizmave Mbrojtës nga Dhuna me Bazë Gjinore në Kosovë

5/07/2024

Strengthening Protection Mechanisms of Gender Based Violence in Kosovo

Diskutim i marrëdhënieve Kosovë-NATO:  Perspektivat për bashkëpunim më të madh

26/06/2024

A discussion of Kosovo- NATO relations and prospects for greater cooperation

Applicability of Channel Vulnerability Assessment Framework and Programme for Kosovo

24/05/2024

Applicability of Channel Vulnerability Assessment Framework and Programme for Kosovo

Rishikim Paraprak i Zbatimit të Politikave për Parandalimin e Pastrimit të Parave në Kosovë:  Cilat janë sfidat Kyçe të Hartimit dhe Zbatimit të tyre?

24/05/2024

Rishikim Paraprak i Zbatimit të Politikave për Parandalimin e Pastrimit të Parave në Kosovë: Cilat janë sfidat Kyçe të Hartimit dhe Zbatimit të tyre?

Integriteti në Sektorin e Sigurisë së Kosovës: Cilat janë dobësitë e mbikëqyrjes, llogaridhënies dhe transparencës së Institucioneve të Sektorit të Sigurisë?

14/05/2024

Integriteti në Sektorin e Sigurisë së Kosovës: Cilat janë dobësitë e mbikëqyrjes, llogaridhënies dhe transparencës së Institucioneve të Sektorit të Sigurisë?

Blog

Partners