KCSS Organizes the Closing Conference of Western Balkan Security Barometer

Read more

Leader of security sector in Kosovo and Western Balkans

0

years of experience on security sector policies

0

research reports on security sector

0

advocating activities, conferences, trainings, discussions

Publikimi i Barometrit të Sigurisë të Ballkanit Perëndimor mbi integritetin e institucioneve publike në Kosovë

Publication of Western Balkans Security Barometer report on Citizens perceptions of integrity of public institutions in Kosovo

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) today on 2nd of March 2022, presented the results of the first report in the framework of the regional project Western Balkans Security Barometer the report on the integrity of public institutions.

Read more

News

Publications

Dy Pikëpamje të Kundërta: Si Ju Duken Qytetarëve Marrëdhëniet Bilaterale të Kosovës me Serbinë dhe me Shqipërinë

29/07/2022

Two Opposite Viewpoints: Overview on How Citizens See Kosovar Bilateral Relations with Serbia and with Albania

Perceptimi i Qytetarëve për Perspektivën Integrimit të Kosovës në BE dhe Bashkëpunimin Rajonal e Ndërkombëtar

24/06/2022

Citizens' Perceptions on Kosovo's EU Integration Perspective and Regional and International Cooperation

Ndikimi i dezinformimit dhe polarizimit politik gjatë pandemisë COVID-19 në Kosovë

22/06/2022

The impact of disinformation and political polarization during COVID-19 pandemic in Kosovo

(De)radikalizmin Online dhe Offline ne Ballkan dhe MENA -  Synthesis Report

15/06/2022

Online and Offline (De)radicalisation in the Balkans and MENA Region Synthesis Report

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për ekstremizmin e dhunshëm dhe riintegrimin dhe rehabilitimin e të kthyerve

5/05/2022

Kosovo citizens perceptions of violent extremism and reintegration and rehabilitation of the returnees

Blog

Partners