Open call for applications for the Regional Youth Partnership program in the Western Balkans

Read more

Leader of security sector in Kosovo and Western Balkans

0

years of experience on security sector policies

0

research reports on security sector

0

advocating activities, conferences, trainings, discussions

Thyerja e barrierave për bashkëpunimin rajonal të sigurisë: Adresimi i çështjeve të besimit në Ballkanin Perëndimor

Breaking Barriers to Regional Security Cooperation: Addressing Trust Issues in the Western Balkans

Read more

News

Publications

Përafrimi i Ligjit të Kosovës për Infrastrukturën Kritike me Direktivën e BE-së për Qëndrueshmërinë e Entiteteve Kritike dhe Direktivën NIS2 të BE-së

16/01/2024

Aligning Kosovo’s Critical Infrastructure Law with The EU’s Directive on the Resilience of Critical Entities And EU’s NIS2 Directive

Mbajtja e Personelit në Sektorin Publik

15/01/2024

Strengthening Staff Retention in the Public Sector

How does the securitization of Kosovo-Serbia relations impact the escalation of tensions and the role of media in shaping narratives?

10/01/2024

How does the securitization of Kosovo-Serbia relations impact the escalation of tensions and the role of media in shaping narratives?

Political Relations between Kosovo and Bosnia and Herzegovina

10/01/2024

Political Relations between Kosovo and Bosnia and Herzegovina

Integrimi Gjinor në Forcën e Sigurisë së Kosovës

20/12/2023

Gender Integration in the Kosovo Security Forces

Blog

Partners