16 Days of Activism: Meeting on Obiliq Municipality against Domestic Violence

Read more

Leader of security sector in Kosovo and Western Balkans

0

years of experience on security sector policies

0

research reports on security sector

0

advocating activities, conferences, trainings, discussions

Paneli i QKSS në Forumin ‘’Gruaja, Paqja dhe Siguria’’- Ndërtimi i Aleancave për Qëndrueshmëri

KCSS’ panel in ‘’Women, Peace and Security’’ Forum – Building Alliances for Sustainability

On October 22-23, 2022, the "Women, Peace and Security" Forum was held in Pristina with the theme "Building Alliances for Sustainability" organized by the President of the Republic of Kosovo.

Read more

News

Publications

Parandalimi dhe adresimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes rezistencës së komunitetit

19/09/2022

Preventing and Addressing Violent Extremism through Community Resilience

Dy Pikëpamje të Kundërta: Si Ju Duken Qytetarëve Marrëdhëniet Bilaterale të Kosovës me Serbinë dhe me Shqipërinë

29/07/2022

Two Opposite Viewpoints: Overview on How Citizens See Kosovar Bilateral Relations with Serbia and with Albania

Perceptimi i Qytetarëve për Perspektivën Integrimit të Kosovës në BE dhe Bashkëpunimin Rajonal e Ndërkombëtar

24/06/2022

Citizens' Perceptions on Kosovo's EU Integration Perspective and Regional and International Cooperation

Ndikimi i dezinformimit dhe polarizimit politik gjatë pandemisë COVID-19 në Kosovë

22/06/2022

The impact of disinformation and political polarization during COVID-19 pandemic in Kosovo

(De)radikalizmin Online dhe Offline ne Ballkan dhe MENA -  Synthesis Report

15/06/2022

Online and Offline (De)radicalisation in the Balkans and MENA Region Synthesis Report

Blog

Partners