The second Western Balkans Regional Youth Partnership meeting

Read more

Leader of security sector in Kosovo and Western Balkans

0

years of experience on security sector policies

0

research reports on security sector

0

advocating activities, conferences, trainings, discussions

QKSS Lanson Platformën securitybarometer.qkss.org

KCSS Launches the securitybarometer.qkss.org platform

During the last conference of 2022, the securitybarometer.qkss.org platform was launched. This website is an interactive platform where the public can view and analyze the data we receive through the Western Balkans Security Barometer surveys.

Read more

News

Takimi i dytë i rrjetit të Bashkëpunimit Rinor Rajonal të Ballkanit Perëndimor

20/03/2023

The second Western Balkans Regional Youth Partnership meeting

The second Western Balkans Regional Youth Partnership All-Network meeting in Novi Sad, Serbia, in which…

Takimi fillues i projektit SMIDGE- Narrativat e Mediave Sociale, Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme

16/03/2023

Kick-off meeting of the SMIDGE - Social Media Narratives, Addressing Extremism in Middle Age project

During the past week, the team of the Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) stayed in Leicester…

Tryezë e rrumbullakët: Publikimi i Doracakut rreth Terrorizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

9/03/2023

Roundtable: Publication of the Handbook on Terrorism and Violent Extremism in Kosovo

On March 9, 2023, the Kosovar Center for Security Studies (KCSS) organized the round table for the publication…

QKSS publikon Raportin e Dytë të BSBP 2022- Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

27/02/2023

KCSS publishes the Second Report of WBSB 2022- Citizens’ Perceptions on Public Safety and Threats to National Security in Kosovo

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) has published today (February 28, 2023) the second report…

QKSS ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me komunën e Vitisë për krijimin e Forumeve të Komuniteteve me Interes Publik (CFPI)

24/02/2023

KCSS has signed a cooperation agreement with the Municipality of Vitia for the creation of Community Forums of Public Interest (CFPI).

On 23/02/2023, KCSS signed a cooperation agreement with theMunicipality of Vitia for the creation of…

QKSS nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi për krijimin e Forumit të Komunitetit për Interes Publik (CFPI) me komunën e Kamenicës

24/02/2023

KCSS and the municipality of Kamenica sign a cooperation agreement to create the Community Forum for Public Interest (CFPI).

KCSS has signed a Cooperation Agreement to create the Community Forum for Public Interest (CFPI) with…

Trajnimi “Përdorimi i Mjeteve dhe Metodave për Vlerësim të Rrezikut ndaj Radikalizimit- Sfidat, Mundësitë dhe Praktikat e Huaja”

20/02/2023

"Using Risk Assessment Tools on Radicalization: Challenges, Opportunities, and Foreign Practices" Training

In the framework of DRIVE project, Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) has organized a training…

Planifikimi strategjik për vitin 2023

13/02/2023

Strategic planning workshop

The Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) during February 10-12 held the first planning meeting…

Gara e Eseve- Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor

7/02/2023

Essay Competition- Western Balkans Security Barometer

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) has opened the call for the Western Balkan Security Barometer…

Publications

Doracak rreth kontekstit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

9/03/2023

Handbook Contextualizing Terrorism and Violent Extremism in Kosovo

Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

28/02/2023

Citizens’ Perceptions on Public Safety and Threats to National Security in Kosovo

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

28/02/2023

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

Perceptimi Publik ndaj Institucioneve të Sigurisë dhe Drejtësisë, si dhe Çështjeve të Korrupsionit në Shqipëri

28/01/2023

Public Perceptions toward Security and Justice Institutions, and Corruption Issues in Albania

Cilat janë Perceptimet e Qytetarëve të Kosovës për Marrëdhëniet Ndëretnike: Rezultatet e e anketës lidhur me nxitjen e marrëdhënieve dhe pajtimit ndëretnik

31/12/2022

What are the Kosovo Citizens' Perceptions on Inter-ethnic Relations: Fostering Inter-ethnic Relations and Reconciliation Survey Results

Blog

Partners