News

19/03/2024

New Report Unveils Concerns Over Serbia's "Project 5000": Implications for Regional Stability

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS), today published a report titled "What is Serbia’s 'Project…

Thirrje e hapur për aplikim për programin Rajonal të Partneritetit Rinor në Ballkanin Perëndimor

2/02/2024

Open call for applications for the Regional Youth Partnership program in the Western Balkans

The Kosovar Center for Security Studies (KCSS) and the Belgrade Center for Security Policy (BCSP) invite…

Pajtimi në bazë dhe dialogu në komunitet janë thelbësore për avancimin e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit ndëretnik në Kosovë.

25/01/2024

Grassroots reconciliation and community dialogue are central to advancing interethnic cooperation and understanding in Kosovo.

In January 24 marked a significant milestone for the FIERC project with our highly successful conference…

Konferenca: Gratë Paqja dhe Siguria, Integrimi Gjinor në Sektorin e Sigurisë në Kosovë

26/12/2023

Conference: Women Peace and Security, Gender Integration in the Security Sector in Kosovo

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Komuna e Prishtinës organizuan takimin për Gjininë, Paqen dhe Sigurinë.

21/12/2023

Kosovar Center for Security Studies and the Municipality of Pristina organized the meeting on Gender, Peace and Security.

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) së fundi ka zhvilluar një trajnim gjithëpërfshirës dy-ditor për zyrtarët e Shërbimit Sprovues të Kosovës

12/12/2023

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) recently conducted a comprehensive two-day training for the officials of the Probation Service of Kosovo.

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) recently conducted a comprehensive two-day training for the…

Forumet e Komunitetit për Interes Publik të Projektit FIERC mbajnë takime përmbyllëse në Viti, Lipjan dhe Kamenicë

11/12/2023

Community Forums for Public Interest of FIERC Project hold concluding meetings in Viti, Lipjan and Kamenica

Takimi joformal me gra dhe përfaqësues të institucioneve në Komunën e Ferizajit

11/12/2023

Informal meeting with women and representatives of institutions in the Municipality of Ferizaj

Takimi joformal me gra dhe përfaqësues të institucioneve në Komunën e Shtimes

5/12/2023

Informal meeting with women and representatives of institutions in the Municipality of Shtime

 < 1 2 3 4 >  >>