News

27/03/2024

Call for Application: Facilitator for Leadership Youth Camp - Ethnically Marginalized Youth Empowerment

Background: The project "Ethnically Marginalized Youth Empowerment in Kosovo and Bosnia and Herzegovina"…

22/03/2024

Call for Students (International Youth Leadership Camp) – Montenegro 2024

The project "Ethnically Marginalized Youth Empowerment in Kosovo* and Bosnia and Herzegovina" aims to…

22/03/2024

Ftesë për ofertë për akomodim në Mal të Zi për 25 persona

Qendra Kosovare per Studime te Sigurise po zbaton projektin “Fuqizimi i të rinjve të margjinalizuar…

19/03/2024

New Report Unveils Concerns Over Serbia's "Project 5000": Implications for Regional Stability

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS), today published a report titled "What is Serbia’s 'Project…

Thirrje e hapur për aplikim për programin Rajonal të Partneritetit Rinor në Ballkanin Perëndimor

2/02/2024

Open call for applications for the Regional Youth Partnership program in the Western Balkans

The Kosovar Center for Security Studies (KCSS) and the Belgrade Center for Security Policy (BCSP) invite…

Pajtimi në bazë dhe dialogu në komunitet janë thelbësore për avancimin e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit ndëretnik në Kosovë.

25/01/2024

Grassroots reconciliation and community dialogue are central to advancing interethnic cooperation and understanding in Kosovo.

In January 24 marked a significant milestone for the FIERC project with our highly successful conference…

Konferenca: Gratë Paqja dhe Siguria, Integrimi Gjinor në Sektorin e Sigurisë në Kosovë

26/12/2023

Conference: Women Peace and Security, Gender Integration in the Security Sector in Kosovo

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Komuna e Prishtinës organizuan takimin për Gjininë, Paqen dhe Sigurinë.

21/12/2023

Kosovar Center for Security Studies and the Municipality of Pristina organized the meeting on Gender, Peace and Security.

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) së fundi ka zhvilluar një trajnim gjithëpërfshirës dy-ditor për zyrtarët e Shërbimit Sprovues të Kosovës

12/12/2023

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) recently conducted a comprehensive two-day training for the officials of the Probation Service of Kosovo.

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) recently conducted a comprehensive two-day training for the…

 < 1 2 3 4 5 >  >>