Projektet

Radari i krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor (WB-OCR)

Qeverisja e Mirë në Sektorin e Sigurisë

30/06/2020

Radari i krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor (WB-OCR)

Radari i Krimit të Organizuar në Ballkanin Perëndimor (WB-OCR) është një iniciativë e Platformës…

Qeverisja e Mirë në Sektorin e Sigurisë

10/01/2020

FUQIZIMI I INTEGRITETIT NË POLICINË E KOSOVËS

Ky projekt ka për qëllim kryesor avoimin për rritje të transparencës institucionale të Policisë…

Qeverisja e Mirë në Sektorin e Sigurisë

1/10/2019

ZHVILLIMI I GJITHËPËRFSHIRJES DHE QËNDRUESHMËRISË NË SEKTORIN E SIGURISË NË KOSOVË

Ky projekt ka për qëllim të identifikojë se deri në çfarë mase komunitetet jo-shumicë janë të…

RRITJA E BESIMIT NË MES TË POLICISË SË KOSOVËS DHE KOMUNITETIT SERB NË KOSOVË

Qeverisja e Mirë në Sektorin e Sigurisë

1/01/2019

RRITJA E BESIMIT NË MES TË POLICISË SË KOSOVËS DHE KOMUNITETIT SERB NË KOSOVË

Qëllimi i këtij projekti është të identifikojë shkallën në të cilën komunitetet jo-shumicë…

MATJA E PROGRESIT, AVOKIMI DHE NGRITJA E KAPACITETEVE TË INSTITUCIONEVE TË SIGURISË NË KOSOVË

Qeverisja e Mirë në Sektorin e Sigurisë

1/04/2016

MATJA E PROGRESIT, AVOKIMI DHE NGRITJA E KAPACITETEVE TË INSTITUCIONEVE TË SIGURISË NË KOSOVË

KOSOVA NË KONTEKSTIN E BASHKËPUNIMIT RAJONAL POLICOR

Qeverisja e Mirë në Sektorin e Sigurisë

10/01/2016

KOSOVA NË KONTEKSTIN E BASHKËPUNIMIT RAJONAL POLICOR

Qëllimi i këtij projekti të adresojë sfidat e Kosovës në lidhje me bashkëpunim rajonal policor…

PËRFSHIRJA E MINORITETEVE NË INSTITUCIONET E SEKTORIT TË SIGURISË SË KOSOVËS

Qeverisja e Mirë në Sektorin e Sigurisë

20/03/2014

PËRFSHIRJA E MINORITETEVE NË INSTITUCIONET E SEKTORIT TË SIGURISË SË KOSOVËS

Ky projekt fokusohet në rishikimin e sfidave ligjore dhe obligimeve praktike të institucioneve të…