Projektet

13/02/2020

Thirrje për aplikim: Vlerësim i jashtëm i projektit (BPRG)

PAVE

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/02/2020

PAVE

Parandalimi dhe adresimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes qëndrueshmërisë në komunitete në Ballkan…

Qeverisja e Mirë në Sektorin e Sigurisë

10/01/2020

FUQIZIMI I INTEGRITETIT NË POLICINË E KOSOVËS

Ky projekt ka për qëllim kryesor avoimin për rritje të transparencës institucionale të Policisë…

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/11/2019

TË RINJTË PËR TË RINJTË- RRITJA E QËNDRUESHMËRISË PËR GRUPET E MARGJINALIZUARA NË KOSOVË

Qeverisja e Mirë në Sektorin e Sigurisë

1/10/2019

ZHVILLIMI I GJITHËPËRFSHIRJES DHE QËNDRUESHMËRISË NË SEKTORIN E SIGURISË NË KOSOVË

Ky projekt ka për qëllim të identifikojë se deri në çfarë mase komunitetet jo-shumicë janë të…

PERCEPTIONS “KUPTIMI I NDIKIMIT TË TEKNOLOGJIVE TË REJA, MEDIAVE SOCIALE DHE PERCEPTIMET NË VENDET E JASHTME MBI FLUKSET E MIGRIMIT DHE SIGURIA E BE-SË & OFRIMI I VLEFSHËM KUNDËRVEPRUES NDAJ QASJES, M

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

19/09/2019

PERCEPTIONS “KUPTIMI I NDIKIMIT TË TEKNOLOGJIVE TË REJA, MEDIAVE SOCIALE DHE PERCEPTIMET NË VENDET E JASHTME MBI FLUKSET E MIGRIMIT DHE SIGURIA E BE-SË & OFRIMI I VLEFSHËM KUNDËRVEPRUES NDAJ QASJES, M

PERCEPTIONS synon të identifikojë narrativët dhe perceptimet (apo perceptimet e gabuara) për BE-në…

18/09/2019

KONKURS PËR PRANIMIN E HULUMTUESVE NË TERREN

NDËRTIMI I QËNDRUESHMËRISË: KOMUNITETET KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/09/2019

NDËRTIMI I QËNDRUESHMËRISË: KOMUNITETET KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/08/2019

ANALIZIMI I PROCESIT TË RIINTEGRIMIT PËR LUFTËTARËT E HUAJ TË KTHYER NË KOMUNITET

 < 1 2 3 4 5 >  >>