D.Rad

De-Radicalizimi në Evropë dhe më gjerë: Zbulim, Zgjidhje dhe Ri-integrim

D.Rad

Rreth Projektit

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) që nga Dhjetori 2020 ka filluar implementimin e projektit në kuadër të skemës RIA - Iniciativa per Hulumtime dhe Inovacion pjesë e Horizon2020 e mbështetur nga Bashkimi Europian dhe kordinuar nga Universiteti Glasgow Caledonian.

D.Rad bazon radikalizimin në perceptimet e padrejtësisë të cilat çojnë në ankesa, izolim dhe polarizim. Bazuar në një sondazh rigoroz, ndërkombëtar të faktorëve (padrejtësia, ankesat, tjetërsimi, polarizimi) që mund të gjenerojë ekstremizëm të dhunshëm, kjo përdor të mësuarit inovativ, analizën e ligjërimit dhe qasjet e psikologjisë sociale për të provuar projekte, mjete dhe strategji për shpërndarje, duke theksuar përvojat e të rinjve dhe komunitetet e përjashtuara nga shoqëria, dhe ofrimi i politikave dhe rekomandimeve praktike. Ajo do të përmbushë sfidat e paraqitura për hulumtimin e radikalizimit duke zhvilluar ndërhyrje online dhe offline për të promovuar agjencinë, zgjidhjen dhe qëndrueshmëri. D.Rad do të përfitojë njohuri nga një  gamë e gjerë e profileve të jashtëzakonshme. Projekti përfshin kontekstet kombëtare, duke përfshirë Britaninë e Madhe, Franca, Italia, Gjermania, Polonia, Hungaria, Finlanda, Sllovenia, Bosnje, Serbi, Kosova, Izraeli, Iraku, Jordania, Turqia, Gjeorgjia, Austria, dhe disa pakica të nacionaliteteve të tjera. Ajo përfshin disiplinën akademike duke filluar nga shkencat politike dhe studimet kulturore te psikologjia sociale dhe inteligjenca artificiale.

Kjo do të përfshijë tre objektiva thelbësorë, të mbështetura me qëllime dytësore:

1. Të zbulojë trendet: D.Rad synon të identifikojë akterët, rrjetet dhe kontekstet më të gjera shoqërore që nxisin radikalizimin, veçanërisht në kontekstin e shfaqjes së polarizimit të përditshëm për çështje të rëndomta në mjediset mikro-hapësinore, në mënyrë që të bazojë ndërhyrjet në prova të bazuara në të dhëna bashkëkohore dhe metodologji.

2. Të zgjidh drejtuesit: D.Rad synon të kuptojë faktorët në internet dhe offline që kthejnë ankesa, tjetërsim/izolim dhe polarizim në radikalizim, në mënyrë që politikat të mund të synojnë në mënyrë më efektive problemet themelore të përjashtimit shoqëror,

3. Ri-integrimi dhe përfshirja: D.Rad synon të kuptojë se si individët e prekur nga ankesat, tjetërsimi dhe polarizimi mund të ri-integrohen në politikën e vendosur ose në grupet shoqërore, pa kompromentuar liritë personale ose kolektive.

Informacione për projektin:

ID e marrëveshjes së grantit: 959198

Data e fillimit: 1 dhjetor 2020

Data e përfundimit: 30 nëntor 2023

Financuar nën: H2020-EU.3.6.1.1. &  H2020-EU.3.6.1.2.

Buxheti i përgjithshëm: 3,100,785 €

Kontributi i BE-së: 3,056,535 €

Koordinuar nga: Glasgoë Caledonian University, Mbretëria e Bashkuar