PAVE

Parandalimi dhe adresimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes qëndrueshmërisë në komunitete në Ballkan dhe MENA

PAVE

Rreth Projektit

Projekti kërkimor PAVE është financuar nga programi i punës të Komisionit Evropian, Horizon 2020, nën thirrjen "SU-GOVERNANCE-10-2019: Drejtuesit dhe kontekstet e ekstremizmit të dhunshëm në rajoninmë të gjerë MENA dhe Ballkan".

Bazuar në një qasje ndërdisiplinore, pjesëmarrëse dhe ndër-rajonal, objektivat kryesore të PAVE janë:

Objektivi 1: Avancimi i njohurive të bazuara në prova mbi ekstremizmin e dhunshëm në MENA dhe Ballkan përtej nivelit më të lartë të zhvillimit.

A. Kryerja e një analize gjithëpërfshirëse të drejtuesve dhe konteksteve të ekstremizmit të dhunshëm me një fokus të veçantë në faktorët e cenueshmërisë së komunitetit ndaj modeleve ideologjike dhe të sjelljes së radikalizmit.

B. Vlerësimi i rëndësisë dhe efektivitetit të iniciativave parandaluese kundër ekstremizmit të dhunshëm, me një fokus të veçantë në masat për të rritur qëndrueshmërinë në komunitete.

C. Krahasimi dhe reflektimi mbi kërcënimin e ekstremizmit të dhunshëm në ndërlidhjen midis fesë, politikës dhe identitetit brenda dhe përtej MENA-s, Ballkanit dhe Evropës, veçanërisht duke marrë parasysh efektet në sigurinë evropiane.

Objektivi 2: Forcimi i aftësive të politikë-bërësve dhe udhëheqësve të komunitetit dhe mbështetja e shkëmbimit të shumë-palësh për një parandalim efektiv të ekstremizmit të dhunshëm midis Bashkimit Evropian dhe fqinjësisë së tij.

A. Zhvillimi dhe testimi i mjeteve dhe udhëzimeve inovative të trajnimit për të mbështetur agjentët e qëndrueshmërisë në komunitete ndaj ekstremizmit të dhunshëm.

B. Mbështetja në mësimin e ndërsjellë mbi praktikat më të mira në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm duke angazhuar palët e interesit (përfshirë gratë dhe të rinjtë) në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal.

C. Rritja e vetëdijes për faktorët që nxisin ose parandalojnë ekstremizmin e dhunshëm midis udhëheqësve të komunitetit, politikë-bërësve dhe publikut më të gjerë në Evropë, Ballkan dhe rajonin MENA.

Për të arritur këto qëllime, PAVE do të zhvillojë hulumtime empirike me shumë partnerë dhe dialog shumë-palësh për faktorët dhe kontekstin e modeleve ideologjike dhe të sjelljes (de-)radikalizmit, në kryqëzimin midis feve, politikës dhe identitetit.

PAVE gjithashtu do të vlerësojë rëndësinë dhe efektivitetin e nismave të parandalimit kundër ekstremizmit të dhunshëm, përfshirë masat për të përmirësuar qëndrueshmërinë e bazuar në komunitet. Duke gjeneruar njohuri të reja rreth asaj se si komunitetet lokale mund të parandalojnë radikalizmin, ne do të ofrojmë njohuri të vlefshme në lidhje me mjetet dhe mekanizmat që BE dhe palët e tjera të interesit mund të përdorin në adresimin e faktorëve dhe konteksteve të ekstremizmit të dhunshëm.

Katër fushat tematike të projektit janë:

 Ndërlidhja midis ekstremizmit fetar, politik dhe etnik / sektar;

 Bashkëveprimi ndërmjet institucioneve fetare dhe publike;

 Narrativat online dhe offline dhe (de-)redikalizmi

 Ndërveprimet shumëkombëshe, përfshirë ndikimin në dhe nga Evropa (p.sh. diaspora)

Hetimi empirik përfshin:

 Studime të rasteve të komunave të zgjedhura midis katër vendeve të Ballkanit Perëndimor (Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia) dhe tre vendet MENA (Tunizia, Libani, Iraku).

 Analiza krahasuese brenda dhe jashtë rajonit.

Projekti do të kërkojë të përmirësojë bashkë-krijimin e njohurive pjesëmarrëse përmes një modeli studimi bashkëpunues. Puna në terren dhe studimet e çështjeve do të udhëhiqen (bashkërisht ose në të njëjtën kohë) nga universitetet ose qendrat e mendimit të vendosura në secilin nga vendet përkatëse, dhe nga institucionet e jashtme akademike me ekspertizë tematike dhe rajonale. Për më tepër, për të siguruar që projekti korrespondon me nevojat lokale, praktikuesit e sigurisë, udhëheqësit e politikave, udhëheqësit e komunitetit (p.sh. fetarë), përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe ata që punojnë me grupe në rrezik do të përfshihen nga fazat e hershme të përpjekjes së kërkimit. Komitetet e rregullta të palëve të interesit do të mblidhen në secilin vend të punës në terren në mënyrë që të angazhojnë aktorët kryesorë socialë gjatë gjithë projektit. Krijuesit e politikave të BE dhe Evropiane gjithashtu do të adresohen përmes ngjarjeve të shpërndarjes së politikave në Bruksel dhe vendet partnere të projektit të BE-së.

Hulumtimi empirik në terren do të kombinojë metoda cilësore dhe sasiore, duke përfshirë: intervista informuese dhe diskutime në grupet e fokusit, analizën e ligjërimit të të dhënave në median sociale, analizën e grupimeve të rrjeteve sociale, anketimet e komunitetit dhe analizën statistikore, mjetet e vlerësimit të rrezikut të Sistemit të Informacionit Gjeografik (GIS), dhe një eksperiment i rastit në terren. Në fund, projekti do të zhvillojë mjete të bazuara në prova dhe udhëzime për audiencën e politikave dhe praktikuesve, duke përfshirë një hartë interaktive të rrezikut që përfshin tre rajone dhe një mjet të faktorëve të prekshmërisë / aftësisë ndër-rajonale, modulet e trajnimit për qasje të hapur në internet për ndërtimin e kapaciteteve dhe mësimdhënies ( p.sh. se si të përdoren traditat fetare kundër narrativave të ekstremistëve), dhe udhëzimeve të politikave për përfshirjen e shumë palëve në politikat parandaluese në nivelin e komunitetit.

Konsorciumi i projektit përbëhet nga këto organizata partnere: Fondacioni Berghof (Gjermani,koordinator), European Research and Project Office GmbH (Gjermani), Fondation Maison des Sciences Homme (Francë), Universiteti Uppsala (Suedi), Trinity College Dublin ( Irlandë), Fondacioni Helenik për Politikë Evropiane dhe të Jashtme (Greqi), Fundación Euroárabe de Altos Estudios (Spanjë), Fin Church Aid (Finlandë), Universiteti i Sarajevës (Bosnje dhe Hercegovina), Qendra e Kosovës për Studime të Sigurisë (Kosovë), Universiteti Amerikan të Beirut (Liban), Universiteti Sfax (Tunizi), tbc (Irak).

Për më shumë, ju lutem vizitoni: PAVE Project