News

Mbahet punëtoria interaktive “Transformimi i hapësirës së Kampusit Universitar të Prishtinës përmes perspektivës shoqërore” në kuadër të projektit DRAD

25/05/2023

KCSS hosts the interactive workshop “Transforming the University Campus Space in Prishtina through a Social Perspective”, in the scope of the DRAD project

The Kosovar Center for Security Studies (KCSS) organized today an interactive workshop titled "Transforming…

Akademia Verore e Programit “Transformimi i Konfliktit përmes Edukimit për Empati dhe Paqe” u mbajt në Prishtinë

18/05/2023

Conflict Transformation Through Empathetic Peace Education Program's Summer Academy was held in Prishtina

The recently concluded Conflict Transformation Through Empathetic Peace Education Program's Summer Academy…

Trajnim për të Drejtat e Njeriut dhe Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë për anëtarët e Forumeve të Komunitetit për Interes Publik

18/05/2023

Training on Human Rights and Transitional Justice in Kosovo for members of Community Forums for Public Interest

Takimi i dytë Tematik Ndërkufitar me Programin Rajonal të Partneritetit Rinor në Beograd

17/05/2023

Second Thematic Cross-border Meeting with the Regional Youth Partnership Program in Belgrade

Publikim i ri: Si i ndryshon Marrëveshja për Rrugën e Normalizimit - NËSE ZBATOHET - marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?

11/05/2023

New publication: How does the Agreement on the Normalization Path - IF IMPLEMENTED - change the relations between Kosovo and Serbia?

A new publication of the Kosovo Center for Security Studies (KCSS), authored by Ramadan Ilazi and Adelina…

Në Lipjan, Forumi i Komunitetit për Interes Publik diskuton fushat potenciale të bashkëpunimit ndëretnik

5/05/2023

In Lipjan, the Community Forum for Public Interest discussed potential interethnic cooperation initiatives

On May 5, 2023, the second meeting of the Community Forum for Public Interest was held in Lipjan. This…

Tryezë diskutimi për raportin studimor mbi fenomenin e migracionit të parregullt gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 në Shqipëri dhe Kosovë

4/05/2023

Round table for the study report on the phenomenon of irregular migration during the period of the COVID-19 pandemic in Albania and Kosovo

KCSS in cooperation with the association "Albanian Initiative for Development" (AID) presented at the…

Konferenca Permbyllëse e Projektit DRIVE

28/04/2023

DRIVE Project Final Conference

KCSS Representatives have taken part in the final conference of the DRIVE Project (Disengaging and Rehabilitating…

Trajnim për hartimin e programeve të rehabilitimit dhe ri-integrimit (R&R)  me Shërbimin Sprovues të Kosovës (ShSK) dhe Shërbimin Korrektues të Kosovës (ShKK)

26/04/2023

Two-day training with the Kosovo Probation Service (KPS) and the Kosovo Correctional Service (KCS) for the drafting of programs of rehabilitation and reintegration (R&R

<<  < 6 7 8 9 10 >  >>