News

Bashkëpunimi rajonal i sigurisë për të luftuar ndikimin e huaj keqdashës në Ballkanin Perëndimor në qendër të vëmendjes

20/07/2023

Regional Security Cooperation to Counter Malign Foreign Influence in the Western Balkans Takes Center Stage

QKSS nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me RIT-Kosova

19/07/2023

KCSS has signed a Memorandum of Understanding with RIT-Kosovo

Takimi rajonal i Programit Rajonal të Partneriteteve të Rinisë – Mokrin, Serbi (14-16 Korrik 2023)

17/07/2023

Regional Youth Partnerships Program Cross Border Meeting – Mokrin, Serbia (14-16 July 2023)

Zhvillimi i kapaciteteve për anëtarët e Forumeve të Komunitetit për Interes Publik për organizim të komunitetit dhe avokim

29/06/2023

Developing capacities for members of the Community Forums for Public Interest on community organization and advocacy

Prishtina, June 27, 2023: Around 30 members of the Community Forums for Public Interests from six municipalities…

Takimi joformal i rradhës me gra dhe përfaqësues të institucioneve në Komunën e Prizrenit

27/06/2023

Next informal meeting between women and institution representatives in Prizren Municipality

Within the Women, Peace and Security project, the next informal meeting was held between the women of…

QKSS organizon trajnimin “Fuqizimi i organizatave jo-qeveritare për t’u bërë ballë sulmeve kibernetike”

27/06/2023

KCSS organizes training on cyber hygiene for civil society organizations in Kosovo

On June 26, 2023, KCSS organized the training “Empowering Non-Governmental Organizations to Counter…

Lansimi i Dokument i Shkurtër i Politikave mbi Agjensinë dhe Ambientin e Punës së Grave në Sektorin e Sigurisë 

26/06/2023

Launching the Policy Brief on Women's Agency and Working Environment in the Security Sector

Prishtina, June 26, 2023: The Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) has recently released a new…

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Komuna e Kaçanikut organizuan takimin për Gjininë, Paqen dhe Sigurinë.

23/06/2023

Kosovar Center for Security Studies and the Municipality of Kacanik organized the meeting on Gender, Peace and Security

A fruitful meeting on Gender Peace and Security was successfully organized in partnership with KCSS and…

Mbështetet nga Forumi i Komunitetit për Interes Publik Lipjan, QEAP “Qerdhja” në fshatin Gadime.

23/06/2023

Community Forum for Public Interest Lipjan, supported QEAP "Qerdhja" in the village of Gadime

After several meetings organized by the Community Forum for Public Interest (CFPI) in the Municipality…

<<  < 3 4 5 6 7 >  >>