BY YEARS

BY PROGRAMS

Koha për Integrim të Mençur në Nivel të Komunitetit: Sfidat dhe mundësitë për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë nga perspektiva vendore dhe ndërkombëtare

30/12/2022

Time for Smart Integration at Community Level: Challenges and opportunities for improved interethnic relations in Kosovo from local and international perspectives