OppAttune- Countering Oppositional Political Extremism Through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit

Periudha e zbatimit: Prill 2023 – Mars 2026. Projekti zbatohet nga: 17 partnerë konsorciumi që vijnë nga 14 vende të ndryshme. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) është partner i konsorciumit në projektin hulumtues “OppAttune – Countering Oppositional Political Extremism Through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit” në Horizon Europe 2023.

OppAttune- Countering Oppositional Political Extremism Through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit

Rreth Projektit

OppAttune bashkon një ekip ambicioz multidisiplinar akademikësh dhe praktikuesish për të diskutuar evolucionin e ekstremizmit politik dhe ndikimin e tij në dialogun social dhe politik me synimin për të gjurmuar, përshtatur dhe kufizuar përhapjen e narrativave ekstreme opozitare.

Konsorciumi OppAttune u përgjigjet sfidave dhe kërcënimeve ndaj demokracisë përmes tre objektivave:

  1. Të gjurmojë evolucionin e narrativave ekstreme politike brenda mediave, ekologjive lokale dhe demokracive të gjalla dhe të vendosë shtytësit psikologjikë, sociologjikë dhe antropologjikë të ekstremizmit.

2. Të përshtatet kapaciteti për dialog publik duke modeluar se si evolucioni i narrativave ekstreme politike ndikon në dialogun social dhe politik.

3. Të kufizohet rritja e narrativave ekstreme politike dhe potenciali i tyre për t'u shndërruar në transformime të dhunshme politike që prishin proceset demokratike siç janë zgjedhjet demokratike.

Përmbushja e këtyre objektivave, i mundëson OppAttune të kontribuojë në sfidat e përshkruara nga Plani i Veprimit Demokratik Evropian (EDAP), duke përfshirë sfidën kryesore se si të forcohet qëndrueshmëria demokratike. Inovacioni kryesor i OppAttune do të jetë zhvillimi i një modeli të harmonizimit që do t'u mundësojë qytetarëve brenda gjashtë grupeve kryesore të synuara – publikut të gjerë, qytetarëve të rinj, ndikuesve të medias, praktikuesve dhe politikëbërësve, aktorëve politikë dhe komunitetit të kërkimit shkencor – të kuptojnë, analizojnë dhe zhvillojnë kapacitetet demokratike për t’u angazhuar në dialogun publik brenda politikës opozitare. OppAttune do të zbatojë këtë model të përshtatjes brenda vitit 3 dhe do t'i ofrojë Komisionit Evropian rekomandime dhe strategji për të ndërtuar kapacitetin demokratik të qytetarëve për të vepruar brenda mjediseve politike opozitare, në veçanti aftësinë për të zbuluar dhe hedhur poshtë narrativat ekstreme. OppAttune e bën këtë duke u fokusuar në mënyrë eksplicite si në mjetet përmes të cilave praktikat demokratike angazhohen në të përbashkëta dhe të qarkulluara që kërcënojnë potencialisht praktikat demokratike duke promovuar narrativat e ekstremizmit.