Stafi i QKSS-së merr pjesë në Trajnimin mbi Monitorim, Vlerësim dhe Mësim (MEL)

9/06/2023

Stafi i QKSS-së merr pjesë në Trajnimin mbi Monitorim, Vlerësim dhe Mësim (MEL)

Në përpjekje për të përmirësuar praktikat e saj të monitorimit, vlerësimit dhe të mësimit, stafi i QKSS-së po merr pjesë aktualisht në një sesion trajnimi për ngritjen e kapaciteteve. Trajnimi në Monitorim, Vlerësim dhe Mësimi mbulon aspekte të ndryshme të metodologjisë MEL, mbledhjes së të dhënave dhe analizës, raportimit dhe mësimit organizativ.

Sesioni i trajnimit filloi me një eksplorim të definicioneve dhe parimeve themelore të MEL. Pjesëmarrësit hulumtuan rëndësinë e monitorimit, vlerësimit dhe mësimit në kontekstin e zhvillimit organizativ dhe vlerësimit të ndikimit. U theksua rëndësia e vendosjes së qëllimeve të qarta, treguesve dhe pikave të referencës për praktikat efektive të MEL, si dhe roli i MEL në udhëzimin e proceseve të raportimit dhe marrjes së vendimeve.

Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit u njohën me metodologjitë e ndryshme të MEL dhe mjetet relevante të përdorura për të mbledhur, analizuar dhe raportuar të dhënat. Trajnuesja Nertile Latifi (Specialiste MEL) ndau ekspertizën e saj dhe ofroi shembuj praktik për të ilustruar zbatimin e këtyre metodologjive. Pjesëmarrësit u përfshinë aktivisht në diskutime dhe ushtrime interaktive për të thelluar kuptimin dhe përmirësuar aftësitë e tyre në MEL.

Përveç hulumtimit të praktikave të përgjithshme të MEL, trajnimi përfshiu gjithashtu një shqyrtim specifik të mundësive të MEL të përshtatura për nevojat e KCSS. Pjesëmarrësit u njohën me treguesit kryesorë të performancës (KPI-të) që përputhen me objektivat e Qendrës. U eksplorua vendosja e një axhende të mësimit të plotë si një mjet për të shtyrë zhvillimin organizativ dhe për të përmirësuar ndikimin e punës së KCSS.

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut.