Zhvillimi i kapaciteteve për anëtarët e Forumeve të Komunitetit për Interes Publik për organizim të komunitetit dhe avokim

29/06/2023

Zhvillimi i kapaciteteve për anëtarët e Forumeve të Komunitetit për Interes Publik për organizim të komunitetit dhe avokim

Prishtinë, 27 qershor 2023: Rreth 30 anëtarë të Forumeve të Komunitetit për Interesat Publike nga gjashtë komuna morën pjesë në një trajnim njëditor mbi Organizimin e Komunitetit dhe Avokimin për Interes Publik. Pjesëmarrësit nga komunat e Lipjanit, Vitisë, Shtërpcës, Graçanicës, Mitrovicës Jugore dhe Kamenicës ishin një grup i ndryshëm dhe përfshinin zyrtarë komunalë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe udhëheqës të komunitetit.

Trajnimi kishte tre objektiva kryesore: Rritja e Angazhimit të Komunitetit (si të organizohen dhe mobilizohen efektivisht anëtarët e komunitetit rreth çështjeve me interes publik?); Zhvilloni aftësitë e avokimit (si mund të përdorim efektivisht teknikat e avokimit për të promovuar interesin publik?) dhe Kornizën Ligjore dhe të Politikave për Avokim (si mund të përdorim rregullat ekzistuese ligjore dhe të politikave për të promovuar interesin publik në proceset e vendimmarrjes?). Trajnimi gjithashtu kishte për qëllim lehtësimin e bashkëpunimit dhe rrjetëzimit ndërmjet pjesëmarrësve dhe organizatave apo individëve të tjerë, si dhe ndërmjet komunave multietnike në Kosovë.

Trajnimi u organizua në kuadër të projektit FIERC-Nxitja e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndëretnik, i mbështetur nga qeveria gjermane dhe i implementuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në bashkëpunim me Iniciativën e Re Sociale (NSI).

Forumet e komunitetit për interes publik janë themeluar në gjashtë komuna për të lehtësuar dialogun dhe bashkëpunimin për interesin publik dhe iniciativat e komunitetit në vendet multietnike në Kosovë.