Thirrje për Aplikim: Hulumtues/e i/e Re/Ri në QKSS

22/08/2023

Thirrje për Aplikim: Hulumtues/e i/e Re/Ri në QKSS

Thirrje për Aplikim: Hulumtues/e i/e Re/Ri në QKSS

A jeni një individ i përkushtuar dhe i motivuar me pasion për të krijuar ndryshime pozitive sociale? A jeni të gatshëm të kontribuoni me aftësitë tuaja hulumtuese në projekte që trajtojnë çështje globale? Nëse po, ju ftojmë t'i bashkoheni ekipit tonë si Hulumtues i/e Re/I.

Rreth QKSS:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë(QKSS) është qendër e pavarur për politika të hulumtimit e themeluar në Prill 2008 në Prishtinë – Kosovë. QKSS është e dedikuar në zhvillimin e sektorit të sigurisë dhe reformave në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. Ajo në mënyrë aktive promovon parimin e qeverisjes së mirë, integritetin dhe qëndrueshmërinë.

Përshkrim i punës:

Si Hulumtues i/e Re/i ri, ju do të luani një rol thelbësor në avancimin e nismave kërkimore të organizatës. Ju do të keni mundësinë të punoni ngushtë me hulumtues me përvojë, udhëheqës të komunitetit dhe ekspertë në sektorin e sigurisë për të kontribuar në vendimmarrjen e bazuar në prova dhe për të mbështetur efektivitetin e projekteve tona.

Përgjegjësitë:

Ndihmoni në hartimin dhe kryerjen e studimeve kërkimore, anketave dhe aktiviteteve të mbledhjes së të dhënave.

Analizoni dhe interpretoni të dhënat dhe ofroni rekomandime.

Kontribuoni në zhvillimin e raporteve kërkimore, përmbledhjeve të politikave dhe produkteve të tjera.

Bashkëpunoni me ekipe ndërfunksionale për të integruar gjetjet e kërkimit në strategjitë e projektit.

Qëndroni të përditësuar mbi tendencat përkatëse të kërkimit, metodologjitë dhe praktikat më të mira.

Kualifikimet:

Diplomë Master në [fushën përkatëse, p.sh., Shkenca Sociale, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Studime të Sigurisë, etj].

Aftësi të shkëlqyera kërkimore dhe analitike.

Së paku dy vjet përvojë pune profesionale.

Aftësi e avancuar e Microsoft Office 365 dhe njohje e shkëlqyer e softuereve të analizimit të të dhënave dhe.

Aftësi të komunikimit me shkrim dhe verbal në anglisht dhe shqip. Njohuria e gjuhës serbe do të konsiderohet përparësi.

Përvoja të dëshmuar në hulumtim  dhe mbledhje të të dhënave.

Përfitimet:

Mundësi për të kontribuar në projekte me ndikim që bëjnë ndryshim në komunitet.

Ekspozimi ndaj një mjedisi pune të larmishëm dhe bashkëpunues.

Zhvillimi profesional dhe mundësi për trajnime t֝ë vazhdueshme.

Paga konkurruese dhe paketa e përfitimeve shëndetësore.

Mundësia për të ndërtuar një rrjet me ekspertë, profesionistë dhe palë të interesuara.

Procesi i aplikimit:

Dërgoni CV-në tuaj të përditësuar, shembuj të punës së mëparshme kërkimore (Raporte të Politikave, Op-Eds, Raportet Kërkimore) dhe një letër motivuese që përshkruan motivimin dhe përshtatshmërinë tuaj për pozicionin në [email protected].  

Subjekti: "Aplikimi për Hulumtues të Ri - [Emri juaj i plotë]."

Afati i Aplikimit: 10 Shtator 2023

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.

Data e fillimit të punës: 01 tetor 2023

Nëse jeni entuziast për të kontribuar me aftësitë tuaja hulumtuese  për të nxitur ndryshime pozitive dhe dëshironi t’I bashkoheni një e ekipit tonë të drejtuar nga misioni, ju inkurajojmë të aplikoni.

www.qkss.org  Facebook Instagram  Linkedin  Academia.edu