Lansimi i Dokument i Shkurtër i Politikave mbi Agjensinë dhe Ambientin e Punës së Grave në Sektorin e Sigurisë 

26/06/2023

Lansimi i Dokument i Shkurtër i Politikave mbi Agjensinë dhe Ambientin e Punës së Grave në Sektorin e Sigurisë 

Prishtinë, 26 qershor 2023: Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) së fundi ka publikuar një publikim të ri, me autore Dea Fetiu dhe Dorjeta Rukiqi, i cili shqyrton agjencinë dhe mjedisin e punës për gratë në sektorin e sigurisë së Kosovës, si dhe kapacitetet e institucioneve të sigurisë në adresimin e sfidave specifike gjinore.

Raporti u prezantua gjatë një tryeze gjithëpërfshirëse të organizuar nga QKSS, me pjesëmarrjen e Forcave të Sigurisë së Kosovës, Policisë së Kosovës, Inspektoratit Policor, Akademisë për Siguri Publike, Ministrisë së Mbrojtjes, Avokatit të Popullit, Agjencisë për Barazi Gjinore, si dhe si dhe përfaqësues nga NATO, OSBE dhe organizata të tjera ndërkombëtare dhe vendore.

Gjatë hapjes së tryezës së rrumbullakët, hulumtuesja e QKSS-së Adelina Hasani theksoi rëndësinë e hulumtimit, duke thënë: "Studimi ofron gjetje të rëndësishme në lidhje me agjencinë e grave në sektorin e sigurisë dhe integrimin gjinor brenda këtij sektori. Përveç kësaj, dokumenti ofron njohuri thelbësore në sfidat me të cilat përballen gratë në sektorin e sigurisë. Duke pasur parasysh përfaqësimin e ulët të grave në këto institucione, është thelbësore të kuptohen faktorët themelorë që pengojnë pjesëmarrjen dhe avancimin e tyre."

Këto gjetje janë jetike për identifikimin e barrierave kryesore që pengojnë rritjen e përfaqësimit të grave në sektorin e sigurisë. Sipas Dea Fetiut, "Numrat e ulëta të aplikimit të grave për t'u anëtarësuar në institucionet e sigurisë rrjedhin kryesisht nga perceptimi se kjo fushë është kryesisht për burrat. Ky perceptim prek gratë që punojnë në këtë sektor, të cilat ndeshen me një mentalitet patriarkal që minon njohuritë dhe ekspertizën e tyre në krahasim. Për më tepër, gratë shpesh përballen me presion për t'u përshtatur me pritjet e shoqërisë, duke rrezikuar liritë e tyre personale dhe veten autentike."

Raporti thekson disa çështje të rëndësishme me të cilat përballen gratë në sektorin e sigurisë, duke përfshirë nënpërfaqësimin e grave në pozitat menaxheriale dhe efektet e dëmshme të paragjykimeve dhe roleve të perceptuara gjinore në ambiciet e tyre. Nënvlerësimi dhe trajtimi diferencial i grave brenda sektorit pengojnë përparimin e tyre në karrierë dhe vetëvlerësimin, duke krijuar pengesa për marrjen e përgjegjësive dhe roleve udhëheqëse. Për më tepër, rolet e perceptuara gjinore paraqesin sfida thelbësore për gratë në arritjen e pozitave menaxheriale dhe ndjekjen e programeve të gjera të trajnimit të nevojshme për avancimin në karrierë, veçanërisht në ushtri.

Për më tepër, raporti zbulon një prirje të mosraportimit të incidenteve të ngacmimit seksual dhe diskriminimit midis grave në sektorin e sigurisë. Mungesa e kulturës së raportimit dhe mekanizmave jokonfidencialë të raportimit i dekurajon gratë që të dalin përpara dhe të trajtojnë çështje të tilla.Përveç kësaj, ekziston nevoja për adresimin e çështjeve të barazisë gjinore në kuadër të Policisë së Kosovës (PK). 

Përmes bashkëpunimit dhe përpjekjeve të vazhdueshme, shpresohet se do të bëhen ndryshime pozitive për të rritur pjesëmarrjen dhe avancimin e grave, duke nxitur një sektor më të barabartë dhe të larmishëm të sigurisë në Kosovë.

 Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) mbështetet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) 'EJA Kosovo', i bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedi dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgu.