KONFERENCË NDËRKOMBËTARE:“ROLI I SHKENCAVE SOCIALE NË SHOQËRITË NË TRANZICION ME FOKUS TË VEÇANTË NË KOSOVË”

5/10/2012

KONFERENCË NDËRKOMBËTARE:“ROLI I SHKENCAVE SOCIALE NË SHOQËRITË NË TRANZICION ME FOKUS TË VEÇANTË NË KOSOVË”

Drejtori Ekzekutiv i QKSS, Florian QEHAJA bëri një prezantim të titulluar "Roli i think tankeve si një ekspertizë alternative në Kosovë: mbledhja e të dhënave, zhvillimi metodologjik dhe etika". Prezantimi ishte në kuadër të panelit mbi gjendjen e hulumtimit të think tank që veprojnë në Kosovë. Drejtori i QKSS ka theksuar përparësitë dhe dobësitë e hulumtimit, duke përfshirë mbledhjen e të dhënave në sektorin e think-tank.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj konference ishte identifikimi i metodave më të mira dhe të përshtatshme për të fuqizuar kapacitetet kërkimore, të angazhohen aktorët publike dhe privat në fuqizimi e kapaciteteve kërkimore përmes avokimit dhe rekomandimeve të publikimeve, si dhe promovimin e hulumtimeve akademike në shkencat sociale dhe humane në Kosovë.

Në konferencë morën pjesë një numër i madh i akademikëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile.