AKTIVITETET AVOKUESE TË QKSS NË BRUKSEL

15/03/2012

AKTIVITETET AVOKUESE TË QKSS NË BRUKSEL

Me mbështetjen e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), nga data 14 deri me 16 Mars në Bruksel ekipi i QKSS ka paraqitur gjetjet e hulumtimit "Rruga e Kosovës drejt integrimit në programin e NATO-s Partneritet për Paqe (PfP)". Ekipi hulumtues i përbërë nga Mentor Vrajolli, Pëllumb Kallaba dhe Florian Qehaja u takuan me disa zyrtarë të NATO-s nga Departamenti i Diplomacisë Publike, si dhe një takim i veçantë avokues u mbajt në selinë e Zyrës Ndërlidhëse Evropiane për Ndërtim të Paqes (EPLO). Për më tepër, ekipi i QKSS u takua me zyrtarët e Shërbimit të Veprimit të Jashtëm Evropian, përkatësisht me Drejtorinë e Planifikimit dhe Menaxhimit të Krizave përderisa kanë shkëmbyer pikëpamjet e tyre në rolin e EULEX-it dhe rikonfigurimin strategjik të tij në sektorin e drejtësisë dhe sigurisë gjatë vitit 2012.

Ekipi i QKSS pati mundësinë të shqyrtojë me bashkëbisedues të shumtë sfidat aktuale të Kosovës në drejtim të bashkimit me proceset Euro-Atlantike, duke përfshirë nevojën e Kosovës për të vendosur marrëdhënie kontraktuale me NATO-n. Përveç kësaj, ekipi i QKSS avokoi për më shumë hapësirë ??dhe mundësi për sa i përket ndërveprimit të shoqërisë civile të Kosovës me Departamentin e Diplomacisë Publike të NATO-s. Ky dokument i politikave është pranuar nga zyrtarët e NATO-s dhe organizatat e shoqërisë civile në Bruksel si një dokument shumë i rëndësishëm duke shkaktuar një debat të hapur dhe alternativa të reja për bashkëpunim ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe NATO-s.