Raport Vleresimi per Zbatimin e Planit Nacional të UNSCR 1325 në Ballkanin Perëndimor-Kosova

3/10/2013

Raport Vleresimi per Zbatimin e Planit Nacional të UNSCR 1325 në Ballkanin Perëndimor-Kosova
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

QKSS

AUTORË

Fjolla Raifi

Shkarko

 Është një analizë e shkurtër që paraqet gjendjen aktuale të pjesëmarrjes së gruas në Policinë e Kosovës dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës. Si dhe, me një rendësi të madhe është paraqitur në hulumtim procesi i hartimit të Planit Nacional mbi Implementimin e Rezolutës 1325 të OKB-së.