Mbajtja e Personelit në Sektorin Publik

15/01/2024

Mbajtja e Personelit në Sektorin Publik
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Mbështetur nga

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË

Ramadan Ilazi

Shkarko

Pavarësisht këtyre përpjekjeve, janë shfaqur sfida në zbatimin e programeve të mbajtjes së personelit, ku ndërhyrja politike ishte pengesë kryesore për suksesin e tyre. Fondi për Kuadro, në veçanti, u përball me çështje të tilla si vëmendja e pamjaftueshme në arsimin e avancuar, mungesa e përzgjedhjes konkurruese, mospërputhja e pozitave të punës me nevojat e tregut, mospërputhja në kriteret e deficiteve dhe mungesa e reformave gjithëpërfshirëse. 

Duke njohur sfidat e vazhdueshme, kryeministri Albin Kurti në muajin tetor 2021 e propozoi një iniciativë të re të quajtur “Fondi i Ekselencës”. Ky fond, që synon përshpejtimin e reformës në sektorin publik, është plotësuar me themelimin e “Njësisë së Ekspertizës” në muajin janar 2022. Njësia e Ekspertizës, që vepron në kuadër të Sekretariatit Koordinues të Qeverisë, fokusohet në angazhimin e ekspertëve vendas dhe ndërkombëtarë për të adresuar mungesat e ekspertizës brenda institucioneve publike. Megjithatë, shqetësimet janë ngritur lidhur me mjaftueshmërinë e fondeve të alokuara për funksionimin e njësisë, me një shtesë prej 20 milionë eurosh të kërkuara për të plotësuar kërkesën e konsiderueshme për ekspertizë. 

Ky raport thellohet në kontekstin historik të programeve të mbajtjes së personelit në Kosovë, trajton sfidat me të cilat ballafaqohen iniciativat ekzistuese dhe prezanton Njësinë e Ekselencës së qeverisë aktuale si përgjigje ndaj nevojës së vazhdueshme për kapacitete të specializuara brenda sektorit publik.