Koha për Integrim të Mençur në Nivel të Komunitetit: Sfidat dhe mundësitë për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë nga perspektiva vendore dhe ndërkombëtare

30/12/2022

Koha për Integrim të Mençur në Nivel të Komunitetit: Sfidat dhe mundësitë për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë nga perspektiva vendore dhe ndërkombëtare
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Mbështetur nga

Fondi i Paktit të Stabilitetit i Ministrisë së Jashtme Federale të Gjermanisë

AUTORË

Ramadan Ilazi, Dea Fetiu, Charlie Hawkes

Shkarko

Ky raport ofron një analizë të perceptimeve vendore dhe ndërkombëtare për gjendjen e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndëretnik në Kosovë. Raporti bazohet në diskutimet që janë zhvilluar në një fokus grup me të rinjtë kosovarë, si dhe në intervistat personale të gjysmëstrukturuara me akterët kyçë nga shoqëria civile dhe sektori publik. Qëllimi i këtij raporti është që të ndihmojë për të kuptuar më mirë se cilat janë disa nga sfidat e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë, si dhe mundësitë për avancimin e bashkëpunimit ndëretnik.

Verzioni në serbisht i raportit mund të gjindet këtu