Promovimi i ndërtimit të paqes në bazë dhe bashkëpunimit ndëretnik në Kosovë

Donator: Balkan Trust for Democracy (BTD) Kohëzgjatja: 8 muaj: Maj-Dhjetor 2024 Drejtuesi i projektit: Iniciativa e Re Sociale (NSI) Roli i QKSS: Partner Ky projekt përfshin një sërë aktivitetesh që synojnë nxitjen e bashkëpunimit ndëretnik, avancimin e përpjekjeve për ndërtimin e paqes dhe mbështetjen e integrimit të komuniteteve joshumicë në Kosovë. Këto aktivitete janë të strukturuara për të angazhuar drejtpërdrejt komunitetet lokale, për të promovuar dialogun dhe për të gjeneruar njohuri të zbatueshme për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike.

Promovimi i ndërtimit të paqes në bazë dhe bashkëpunimit ndëretnik në Kosovë

Rreth Projektit

Projekti i dedikohet avancimit të bashkëpunimit ndëretnik dhe ndërtimit të paqes, me fokus të veçantë në integrimin e komuniteteve joshumicë në rajone të ndryshme. Projekti do të fillojë me organizimin e fokus grupeve në Mitrovicën Veri/Jug dhe Prishtinë/Graçanicë për të vlerësuar gjendjen aktuale të marrëdhënieve ndëretnike dhe për të identifikuar mekanizmat efektivë për nxitjen e integrimit dhe paqes. Këto diskutime do të plotësohen nga një analizë e plotë e dokumenteve për të ofruar një kuptim gjithëpërfshirës të sfidave dhe mundësive ekzistuese në këtë fushë.

Pas këtyre vlerësimeve fillestare, projekti përfshin publikimin e një raporti që përshkruan gjetjet kryesore për gjendjen e bashkëpunimit ndëretnik, përpjekjet për ndërtimin e paqes dhe përpjekjet për integrim. Për t'u angazhuar më tej me komunitetet lokale dhe për të mbledhur njohuri shtesë, projekti ka planifikuar të organizojë pesë ngjarje publike në pesë komuna multietnike, duke përfshirë Shtërpcën, Vitinë, Kamenicën, Lipjanin dhe Mitrovicën e Jugut. Këto ngjarje do të përfshijnë Komitetet e Komuniteteve të Kuvendit Komunal dhe do të shërbejnë si platforma për dialog dhe bashkëpunim ndërmjet anëtarëve të komuniteteve të ndryshme.

Kulmi i përpjekjeve tona do të jetë një konferencë përmbyllëse, ku do t'i prezantojmë gjetjet tona, do të ndajmë praktikat më të mira dhe do të diskutojmë hapat e ardhshëm për ruajtjen dhe avancimin e bashkëpunimit dhe integrimit ndëretnik. Kjo qasje gjithëpërfshirëse synon të ndërtojë një shoqëri më kohezive dhe gjithëpërfshirëse duke trajtuar si aspektet bazë ashtu edhe ato sistematike të ndërtimit të paqes dhe integrimit të komunitetit.

mike

Ramadan Ilazi