Fuqizimi i të rinjve të margjinalizuar etnikisht në Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë

Për të ndërtuar ura ndërmjet komuniteteve veçanërisht të margjinalizuara etnikisht në Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë dhe për të angazhuar qytetarët, është thelbësore të ofrohen platforma ku qytetarët mund të fitojnë njohuri, të ndajnë perspektivat dhe të zhvillojnë një mirëkuptim të ndërsjellë. Projekti synon të rrisë në mënyrë holistike pjesëmarrjen e të rinjve të margjinalizuar etnikisht në aspekte të ndryshme të shoqërisë, duke përfshirë domenet socio-politike, kulturore, arsimore dhe ekonomike.

Fuqizimi i të rinjve të margjinalizuar etnikisht në Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë

Rreth Projektit

Duke njohur kulturën dhe historinë e Kosovës dhe BiH-së, projekti i jep përparësi mësimit dhe pajtimit ndërkulturor, duke kërkuar të thurë një strukturë të respektit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë. Për më tepër, nisma aspiron të krijojë platforma të fuqishme për dialog, duke u mundësuar të rinjve të margjinalizuar etnikisht të shprehin shqetësimet e tyre, të identifikojnë sfidat e përbashkëta dhe të kontribuojnë në mënyrë aktive në proceset vendimmarrëse.

Projekti "Fuqizimi i të rinjve të margjinalizuar etnikisht në Kosovë dhe Bosnje dhe Hercegovinë" synon të përforcojë dhe shfrytëzojë potencialin dinamik të të rinjve etnikisht të margjinalizuar, duke siguruar rolin e tyre kryesor në formësimin e së ardhmes së rajonit. Duke njohur diversitetin dhe sfidat e të rinjve, veçanërisht në mesin e të margjinalizuarve, nisma synon të nxisë një mjedis gjithëpërfshirës ku çdo zë vlerësohet dhe dëgjohet.

Projekti synon të forcojë pjesëmarrjen e të rinjve etnikisht të margjinalizuar në domenet socio-politike, kulturore, arsimore dhe ekonomike, si dhe komunitetet e ndryshme etnike përmes një qasjeje të shumëanshme. Duke kapërcyer ndarjet, duke promovuar dialogun ndërkulturor dhe duke përkrahur zgjidhje novatore, projekti aspiron të pozicionojë të rinjtë si katalizatorë të ndryshimeve pozitive, duke nxitur zhvillimin demokratik, kohezionin social dhe prosperitetin rajonal.

Objektivat kryesore të projektit përfshijnë:

Për të rritur pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e të rinjve në aspekte të ndryshme të shoqërisë, duke përfshirë sferat socio-politike, kulturore, arsimore dhe ekonomike;

Për të ngritur platforma të fuqishme dhe të qëndrueshme ku të rinjtë mund të shprehin shqetësimet e tyre, të identifikojnë sfidat e përbashkëta dhe të kontribuojnë në mënyrë aktive në vendimmarrje;

Për të mbështetur iniciativat e udhëhequra nga të rinjtë që kanë një ndikim të qëndrueshëm, duke kapërcyer jetëgjatësinë e projekteve individuale.

Projekti financohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), dhe zbatohet nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, Qendra për Studime të Sigurisë në BeH dhe Instituti Kosovar për Hulumtime dhe Analiza.