Avancimi i Bashkëpunimit Rajonal të Sigurisë në Ballkanin Perëndimor: Një Fushatë Avokimi në fazën fillestare të WB6 në arkitekturën e sigurisë dhe sundimit të ligjit të BE-së

Ky është një projekt avokimi i financuar nga Fondacionet e Shoqërisë së Hapur – Ballkani Perëndimor që synon të arrijë tre objektiva kyç:

Avancimi i Bashkëpunimit Rajonal të Sigurisë në Ballkanin Perëndimor: Një Fushatë Avokimi në fazën fillestare të WB6 në arkitekturën e sigurisë dhe sundimit të ligjit të BE-së

Rreth Projektit

Promovimi i përputhshmërisë me Rregulloren e BE-së 2019/452 në Ballkanin Perëndimor: Fushata synon të vlerësojë se ku shkojnë respektivisht vendet e Ballkanit Perëndimor; Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Shqipëria qëndrojnë në marrëdhëniet për harmonizimin e nivelit kombëtar me standardet e rregullores së BE-së për investimet e huaja direkte (2019/452) dhe duke e bërë këtë promovojnë përafrimin e mëtejshëm/.

Mbështetja e integrimit në ENISA dhe mekanizmat e sigurisë kibernetike të BE-së: Ai synon të promovojë përfshirjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Agjencinë e Bashkimit Evropian për Sigurinë Kibernetike (ENISA) dhe në Mekanizmin e Rishikimit të Incidenteve të Sigurisë Kibernetike të BE-së, duke rritur aftësitë rajonale të sigurisë kibernetike.

Mbështetja e përfshirjes në Mekanizmat e Sundimit të Ligjit të BE-së: Nisma mbron përfshirjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Mekanizmin e Raportit të Sundimit të Ligjit të BE-së dhe rregulloren e BE-së për investimet e huaja direkte Rregulloren e Kushtëzimit të Sundimit të Ligjit, duke synuar forcimin e qeverisjes dhe standardeve ligjore në të gjithë Rajon.

Rezultatet kryesore të pritura nga ky projekt përfshijnë:

Publikimi i një raporti të detajuar të shtrirjes: Vlerësimi do të rezultojë në një raport gjithëpërfshirës që do të udhëzojë vendet e Ballkanit Perëndimor në rritjen e përputhshmërisë së tyre me rregulloren e BE-së në lidhje me investimet e huaja direkte, përkatësisht rregulloren 2019/452, duke ndikuar drejtpërdrejt në rregullimet e politikave për të luftuar korrupsionin dhe ndërhyrjen e huaj.

Drejtimet strategjike të politikave: Përmbledhjet e politikave të zhvilluara do të shërbejnë si një udhërrëfyes themelor për qeverinë e Ballkanit Perëndimor si dhe Komisionin Evropian, duke përshkruar rrugë të qarta dhe strategjike për integrimin e tyre në kuadrin kritik të sigurisë dhe ligjore të BE-së, siç është ENISA.

Dialogu i zgjeruar rajonal dhe i BE-së: tryezat e rrumbullakëta të politikave dhe takimet e avokimit pritet të nxisin marrëdhënie dhe rrjete më të forta midis politikëbërësve të Ballkanit Perëndimor dhe homologëve të tyre të BE-së, duke rritur mirëkuptimin dhe bashkëpunimin reciprok.

mike

Ramadan Ilazi