QKSS ka zhvilluar një sesion trajnimi me zyrtarë nga shërbimet korrektuese dhe sprovuese

22/04/2024

QKSS ka zhvilluar një sesion trajnimi me zyrtarë nga shërbimet korrektuese dhe sprovuese

Më 17 dhe 18 prill, QKSS ka mbajtur një sesion trajnimi me zyrtarë të shërbimeve korrektuese dhe sprovuese, me fokus në ngritjen e kapaciteteve të tyre profesionale në sferën e proceseve të rehabilitimit dhe riintegrimit.

 Aktiviteti kishte për qëllim mbështetjen e mekanizmave shtetërorë dhe joshtetërorë në hartimin dhe zbatimin e programeve për rehabilitimin dhe riintegrimin e individëve të përfshirë në akte kriminale të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, me theks të veçantë në menaxhimin e rasteve që përfshijnë fëmijë.

Dita e pare:

Punëtoria filloi me një përmbledhje gjithëpërfshirëse të qasjeve të rehabilitimit dhe riintegrimit në Kosovë, të udhëhequr nga Skender Perteshi, Konsulent CT dhe Siguri. U prezantuan aspektet dhe treguesit kryesorë për kryerjen e vlerësimeve të rrezikut, të ndjekur nga një diskutim i drejtuar mbi një rast studimor. Pjesëmarrësit u angazhuan në një seancë pyetjesh dhe përgjigjesh për të ndarë ekspertizën.

Në Sesionin 3, Teuta Avdimetaj, eksperte e CT dhe Sigurisë, hulumtoi rolet gjinore në kundërterrorizëm dhe ekstremizëm të dhunshëm. Diskutimi u përqëndrua në sfidat dhe mundësitë në zbatimin e analizës gjinore, integrimin e saj në punën e rehabilitimit dhe riintegrimit dhe adresimin e sfidave specifike me të cilat përballen gratë, burrat dhe prindërit me fëmijë. U diskutuan gjithashtu praktikat dhe kurthet e mira, të ndjekura nga një sesion pyetjesh dhe përgjigjesh.

Dita e Dytë:

Agron Metolli nga Departamenti për Kundër Terrorizëm i Policisë së Kosovës udhëhoqi një seancë për menaxhimin dhe vlerësimin e shkelësve të dhunshëm ekstremistë terroristë (VETO). Sesioni mbuloi përgatitjen e raporteve të vlerësimit të rrezikut, përzgjedhjen e kritereve të vlerësimit dhe prodhimin e raporteve analitike. U theksuan ndryshimet midis VETO-s dhe të burgosurve të tjerë të dënuar për vepra të krimit të organizuar, së bashku me strategjitë për të parandaluar radikalizimin dhe ekstremizmin brenda komuniteteve dhe burgjeve.

Punëtoria përfundoi me një sesion mbi procesin e rehabilitimit dhe riintegrimit në Kosovë, duke u fokusuar në trajtimin e individëve të riatdhesuar dhe të kthyerve. Ganimete Gerbovci, drejtoreshë e Divizionit për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Çradikalizimin e Individëve të Riatdhesuar, diskutoi për rehabilitimin dhe riintegrimin e luftëtarëve të huaj terroristë (FTF), grave dhe fëmijëve të kthyer. Procesi përfshinte arsimin, akomodimin, mbështetjen shëndetësore, ndihmën socio-ekonomike dhe bashkëpunimin me Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC).