Barometri për Siguri në Ballkanin Perëndimor - Fokus grup me Hulumtues në terren

13/10/2022

Barometri për Siguri në Ballkanin Perëndimor - Fokus grup me Hulumtues në terren

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), gjatë kësaj jave ka organizuar dy fokus grupe me Hulumtues në terren të cilët kanë realizuar anketën nëpër amvisëri në kuadër të Barometrit për Siguri në Ballkanin Perëndimor.

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), gjatë kësaj jave ka organizuar dy fokus grupe me Hulumtues në terren të cilët kanë realizuar anketën nëpër amvisëri në kuadër të Barometrit për Siguri në Ballkanin Perëndimor.

 

Në të dy fokus grupet u diskutua për sfidat që kanë hasur hulumtuesit, ankesat dhe sygjerimet e respondentëve rreth këtij hulumtimi. Në kuadër të këtyre takimeve, u nxorrën të dhëna dhe përmirësime për hulumtimet e rradhës dhe publikimin e raportit në muajin Nëntor 2022

 

Këto aktivitete janë realizuar në kuadër të projektit “Barometri i Sigurisë në Ballkanin Perëndimor” i cili është i mbështetur nga National Endownment for Democracy (NED)