Pasqyrat financiare 2019

31/12/2021

Pasqyra e pozitës financiare, pasqyra e të ardhurave, ndryshimet në ekuitet, rrjedha e parasë dhe shënimet shpjeguese për vitin fiskal që përfundon me 31 dhjetor 2019.

E PUBLIKUAR NGA Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË Universum Audit

Mbështetur nga