Pasqyra Financiare 2017

3/03/2022

Pasqyra e pozitës financiare, pasqyra e të ardhurave, ndryshimet në ekuitet, rrjedha e parasë dhe shënimet shpjeguese për vitin fiskal që përfundon me 31 dhjetor 2017.

E PUBLIKUAR NGA Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË

Mbështetur nga