Audit Report 2019

3/03/2022

Raport i Auditimit për vitin fiskal që përfundon me 31 dhjetor 2019.

E PUBLIKUAR NGA Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË “Univerzum Audit”Sh.p.k.

Mbështetur nga