Audit Report 2018

3/03/2022

Raport i Auditimit për vitin fiskal që përfundon me 31 dhjetor 2018.

E PUBLIKUAR NGA Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË Shaqir Rexhepi, Auditor

Mbështetur nga