Audit Report 2017

3/03/2022

Raport i Auditimit për vitin fiskal që përfundon me 31 dhjetor 2017.

E PUBLIKUAR NGA Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË Baker Tilly Kosova

Mbështetur nga