Audit Report 2014

3/03/2022

Raport i Auditimit për vitin fiskal që përfundon me 31 dhjetor 2014.

E PUBLIKUAR NGA Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË Kompania e Auditimit "Etika"

Mbështetur nga