Audit Report 2009

3/03/2022

Raport i Auditimit për vitin fiskal që përfundon me 31 dhjetor 2009.

E PUBLIKUAR NGA Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË Zahir Gashi, Independent Auditor

Mbështetur nga