CALL FOR APPLICATION: FIELD RESEARCHERS

About Project

KONKURS PËR PRANIMIN E HULUMTUESVE NË TERREN

Barometri Kosovar i Sigurisë - BKS 2019

Data e shpalljes:

18 shtator 2019

 

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), hap konkurs për pranimin e pesëmbëdhjetë (15) hulumtuesve në terren. Hulumtimi në terren do të filloj më mbahet gjatë pjesës së parë të muajit tetor në të gjithë Kosovën, dhe do të zgjasë 5-7 ditë.

Kriteret esenciale të përzgjedhjes:

• Të jetë student në fakultetet e shkencave sociale (shkenca politike, sociologji, juridik)

• Të shpreh interesim dhe gatishmëri për hulumtim në shkencat sociale në përgjithësi dhe çështje të sigurisë në veçanti;

• Të ketë njohuri të mira të metodave të hulumtimit shkencor;

• Të jetë jo më i/e vjetër se 25 vjeç;

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

• CV

• Letërnjoftimi/Pasaporta e skanuar

 

Për të aplikuar për Hulumtues në terren, ju lutem dërgoni të gjitha dokumentet në këtë e-mail adresë: [email protected] duke shkruar në Subjekt - Aplikimi per hulumtues ne terren - BKS 2019. Konkursi mbetet i hapur deri më 27 shtator 2019. Interesimet pas kësaj date nuk do të merren parasysh.

 

Vërejtje:

Dokumentet e pakompletuara dhe çdo mënyrë tjetër e kontaktit nuk do të merret parasysh.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen përmes emailit. Mos-kontaktimi i juaj deri më 2 tetor 2019 nënkupton se ju nuk jeni përzgjedhur.