Ardit Orana

Hulumtues/Udhëheqës i Zhvillimit të Programave

logo
TELEFONI +383 38 221 420
MEDIA SOCIALE

BIOGRAFIA

Arditi ka punuar më parë me qeverinë e Kosovës, organizata ndërkombëtare si OSBE dhe ndryshme OJQ dhe think tank-e të bazuar në Kosovë. Përvoja e tij përfshin projektimin dhe menaxhimin e ndërhyrjeve të lidhura me konsolidimin institucional dhe ndërtimin e kapaciteteve, koordinimin ndërinstitucional P/CVE, fuqizimin e të rinjve si dhe përfshirjen e analizave gjinore në zhvillimin e politikave. Ai ka mbështetur iniciativa të ndryshme të synuara në zhvillimin e politikave në nivelin e Qeverisë së Kosovës përfshirë: përafrimin legjislativ me BE, reformën e mekanizmave të brendshëm të Integrimit Evropian dhe çështjet e jashtme.

Së fundmi, ai ishte i angazhuar në Misionin e OSBE-së në Departamentin e Demokratizimit të Kosovës, duke projektuar dhe zbatuar ndërhyrje të synuara për përmirësimin e sistemeve të qeverisjes së brendshme brenda Zyrës së Kryeministrit (ZKM) dhe Kuvendit të Kosovës (KK). Ai ka punuar ngushtë me trupa të ndryshme institucionale për të ndihmuar në projektimin e Procedurave Operative Standard(PoS) dhe rregulloreve të tjera përkatëse.

Ai ka shërbyer si Këshilltar i Politik për Integrim Evropian dhe Reformave në Drejtësi për Zëvendëskryeministrin e Kosovës. Ai kae  përfaqësuar Zyrën e Kryeministrit (ZKM) në koordinimin e shumë grupeve të punës në nivel qeveritar si dhe në hartimin e pozicioneve kombëtare në lidhje me mekanizmat ndërinstitucional të lartë BE-Kosovë.

Arditi është autor dhe bashkëautor shumë raporte mbi temat e integrimit në BE, reformën e sistemit zgjedhor, reformën e administratës publike dhe fuqizimin e përfshirjes së gjinisë në nivelet lokale dhe qendrore legjislative.

Ai mban një MSc në Administratë Publike: Qeverisje Ndërkombëtare dhe Evropiane dhe BA në Studime Ndërkombëtare me një Specializim në Zonën e Afrikës Sub-Sahariane, të dyja nga Universiteti i Leidenit në Holandë.