Vlerësimi i Mbikëqyrjes Demokratike dhe Mekanizmave të Qeverisjes së Këshillave Komunale për Siguri në Bashkësi

20/04/2010

Vlerësimi i Mbikëqyrjes Demokratike dhe Mekanizmave të Qeverisjes së Këshillave Komunale për Siguri në Bashkësi
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

AUTORË

Fatmir Haxholli, Skender Përteshi, Mentor Vrajolli

Shkarko

• Koncepti i përfaqësimit joqeveritar nuk është gjithmonë i kuptuar drejtë.

 

• Me përjashtim të KKSB-ve që marrin mbështetje nga jashtë, aktiviteti publik është i  kufizuar nga ana e KKSB-së.

 

• KKSB-të aktualisht po pranojnë mentorime, trajnime dhe financime për të zhvilluar  iniciativat drejt një involvimi më të madh social

 

• Nganjëherë ka interesim të kufizuar për bashkëpunim mes zyrtarëve lokal dhe atyre  qendror.

 

• Ekziston  një  koordinim  i  dobët  nga  lartë  poshtë  dhe  nga  poshtë  lart mes  nivelit  qendror dhe atij lokal.

 

• Planifikim i dobët strategjik.

 

• Dinamika të kufizuara pune në kuadër të KKSB-ve.

 

• Në shumicën e komunave ekziston një mungesë e një metodologjie të brendshme të  qartë pune.

 

• Ka një përfaqësim  të mangët  të grupeve  të margjinalizuara dhe profesionale  si dhe  përfaqësim i dobët i grave, rinisë dhe grupeve minoritare.

 

• Korniza aktuale ligjore e KKSB-ve duhet rishqyrtuar.

 

• Mungesa  e  resurseve  financiare që përshkruhen në buxhetet komunale paraqiten  si  problem.

 

• Implementimi i pjesshëm i udhëzimeve administrative është gjithashtu evident.

 

• Në disa raste ekziston një huti lidhur me përgjegjësitë dhe rolet e KKSB-ve dhe kjo  shihet në interpretimet e ndryshme të rolit dhe mandatit të KKSB-ve